RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uaktualnienie

Przetargi, zamówienia publiczne

Ogłoszenie z dnia 16.12.2010 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKLADANIA OFERT
O wartości poniżej 14.000 Euro
Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawcy, któremu zlecane będą usługi ODŚNIEŻANIA DACHÓW, WYWOZU ŚNIEGU I USUWANIA SOPLI I OBLODZEŃ NA RYNNACH BUDYNKÓW TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE
Wyniki postępowania nie zobowiązują Zamawiającego do określenia ilości zleceń na świadczenie usługi, która uzależniona będzie wyłącznie od potrzeb związanych z warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym 2010/2011.

Teatr im. A Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15 ogłasza Zapytanie o cenę i zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro, prowadzonym poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. Nr 223 z 2007 roku., poz. 1655 z późniejszymi zmianami) na usługę odśnieżania dachów i usuwania sopli i oblodzeń na rynnach budynków Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie:
- budynek Teatru im. A. Mickiewicza , ul. Kilińskiego 15, Częstochowa
- budynek Domu Aktora, ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa
- Budynek stolarni i garaży teatralnych, ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dachów, wywozu śniegu oraz usuwania sopli i oblodzeń rynien budynków, których zarządcą jest Zamawiający.

Wykaz powierzchni dachów i długości ich krawędzi wyposażonych w rynny:
OBIEKT ADRES J.M. Pow/dł
TEATR IM.
A. MICKIEWICZA Ul. Kilińskiego 15, Częstochowa POW.DACHU m 2 1400,00
KRAWĘDŹ m.b. 70,00
DOM AKTORA Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa POW.DACHU m 2 378,00
KRAWĘDŹ m.b. 60,00
STOLARNIA /
GARAŻE Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa POW.DACHU m 2 360,00
KRAWĘDŹ m.b. 12,40

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Usługa realizowana będzie w sezonie zimowym 2010/2011, od 15 grudnia, do 31 marca 2011, w ilości uzależnionej od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy każdorazową potrzebę wykonania usługi telefonicznie, jednak każde rozpoczęcie usługi może nastąpić po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zlecenia podpisanego przez Kierownika Zamawiającego lub zgłoszenia drogą elektroniczną.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi najpóźniej w ciągu 12 godzin po przyjęciu zgłoszenia (telefonicznego) w dni robocze lub najpóźniej w ciągu 18 godzin od przyjęcia zgłoszenia ( telefonicznego) w dni wolne od pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych czynności usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, według cennika oferty złożonej Zamawiającemu w trakcie prowadzonego postępowania.
5. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących na terenie obiektu przepisów BHP, zakazu hałasowania w obrębie sceny dużej i jej zadaszenia w czasie trwania spektakli i prób oraz Zakazu Palenia obowiązującego w budynkach Zamawiającego.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Kryterium wyboru oferty stanowi wartość kwoty oferty podanej pod tabelą Formularza ofertowego, stanowiąca 3-krotność sumy netto z ostatniego wiersza kolumny nr 7 formularza ofertowego. Oferta z najniższą kwotą będzie podstawą do podpisania umowy.
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę na każdy ze składników usługi i nie może jej zmienić.
3. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone
4. Za cenę oferty przyjmujemy trzykrotność sumy kwot z kolumny 7 Formularza ofertowego (zał. Nr 1) podanej w złotych polskich
5. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zbigniew Macherzyński – spec. ds. inwestycji i remontów,
tel. 666 921 941, e-mail z.macherzynski@teatr-mickiewicza.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią i wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy).
3. Oferta powinna być napisana czytelnie i trwale (na komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem)
4. Wszelkie zmiany i poprawki muszą być parafowane przez uprawniona osobę, w przeciwnym wypadku poprawki i zmiany nie będą uwzględniane.
5. Do oferty należy dołączyć :
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert.
2) Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest
prowadzona w formie spółki cywilnej.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
8. Oferty należy składać do dnia 10.12.2011, do godz. 14.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, pok. 311( lub drogą pocztową ) w nieprzezroczystych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem: ODŚNIEŻANIE DACHÓW, WYWÓZ ŚNIEGU I USUWANIE SOPLI I OBLODZEŃ NA RYNNACH BUDYNKÓW TEATRU IM. A.
MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE 2010/2011, nie otwierać do dnia 13 grudnia 2010, do godz. 12.00
9. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2010 o godz. 12.00, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie , ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa, pok. 117.

Załączniki:
Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2- WZÓR UMOWY


FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1
FIRMA…………………………………………………………………..
ADRES………………………………………………………………………
TEL…………….....
E-MAIL ………………………………………………………………………
OBIEKT

1 ADRES

2 USŁUGA

3 j.m.

4 Cena jednostkowa
5 Powierzchnia dachu / długość krawędzi
6 Cena netto za całą powierzchnię/długość krawędzi

7 Cena brutto za całą powierzchnię /długość krawędzi
8
TEATR IM.
A. MICKIEWICZA Ul. Kilińskiego 15, Częstochowa Odśnieżanie m2
Sople i lód mb
DOM AKTORA Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa Odśnieżanie m2
Sople i lód mb
STOLARNIA /
GARAŻE Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa Odśnieżanie m2
Sople i lód mb
Cena netto
(suma)

………………zł Cena brutto
(suma)

…………….zł


Wartość maksymalna zamówienia: 3 X CENA NETTO =………………………….ZŁ

………………………………………………
Pieczątka i podpis Wykonawcy

Wypełnia Zamawiający
OFERTA NR


POPRAWNOŚĆ , UWAGI

KOLEJNOŚĆ CENY WYBRANA/NIE WYBRANA

Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa zawarta w Częstochowie, dnia …………………………………………………………….., pomiędzy: Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa ( adres korespondencyjny j.w.), wpisanym – za nr : KS 4011-4/92-06 – do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Częstochowy, , NIP 573-030-27-04 , Regon 000279255, zwanym dalej Zamawiającym, lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocników w osobach:
1. Roberta Dorosławskiego – Dyrektora Teatru
2. Jadwigę Paciorkowską – Głównej Księgowej

oraz
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
zarejestrowanym ...................................................., pod nr .............. : ..............................
NIP : ..................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną
którą reprezentują :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
o następującej treści :
Umowa niniejsza zostaje zawarta poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert , znak sprawy:…………………

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania …………….., do dnia 30 marca 2011.
2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na usuwaniu śniegu i sopli lodowych z dachów na budynkach Zamawiającego.
3. Na szczegółowy zakres usług składa się odśnieżanie dachów wraz z usuwaniem sopli lodowych na obiektach o wymiarach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. W zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu.
5.
WARUNKI REALIZACJI
§ 2
1. Usługi winny być wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, na podstawie zleceń Zamawiającego określających zakres zlecanych usług, składanych telefonicznie lub za pośrednictwem faksu na nr faksu Wykonawcy : ………………….………………………………………………………………………………...
2. Złożenie zlecenia u Wykonawcy przez Zamawiającego stwarza dla Wykonawcy zobowiązanie do realizacji usługi na warunkach określonych w niniejszej umowie
i złożonym zleceniu.
3. Zamówienie będzie realizowane nie dłużej niż do końca okresu obowiązywania umowy.
4. Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia, zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do wykonania usługi tj.
a) Najpóźniej do 12 godzin od zgłoszenia w dni robocze;
b) Najpóźniej do 18 godzin od zgłoszenia w soboty, niedziele i święta.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do odśnieżania dachów zobowiązany jest wyznaczyć, oznakować i zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa.
6. Śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia do realizacji umowy.
8. Fakt wykonania prac potwierdzany będzie każdorazowo poprzez spisanie protokołu, który podpisany będzie przez upoważnionych przedstawicieli stron.
9. Pracownicy Wykonawcy musza posiadać wszystkie niezbędne badania lekarskie, uprawnienia do wykonywania określonych prac, ubezpieczenia oraz być przeszkoleni w zakresie BHP. Stosowne własnoręcznie podpisane oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi BHP Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu umowy nie spożywały alkoholu ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie obiektów Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do kontroli trzeźwości osób, o których mowa powyżej, podczas ich pobytu na terenie obiektów Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić by osoby, którymi posługuje się przy realizowaniu umowy przestrzegały zakazu palenia obowiązującego wewnątrz obiektów.
12. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu. W przypadku nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne , a Strona która nie poinformowała o zmianie odpowiada za wynikłą stąd szkodę.
13. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy aktualną
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (na kwotę ( suma ubezpieczenia ) minimum 380 000 zł?), które to ubezpieczenie jest zobowiązany utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy.

JAKOŚĆ I GWARANCJA
§ 3
Wykonawca oświadcza, iż usługi będące przedmiotem umowy wykonywać będzie z najwyższą starannością, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów oraz obowiązujących norm, a także wytycznymi Zamawiającego.
§ 4
W przypadku wykonania przez Wykonawcę usługi w sposób sprzeczny z umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania usługi. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę w sposób prawidłowy, niezwłocznie po wezwaniu.

WYNAGRODZENIE
§ 5
1. Maksymalna nominalna wartość zamówienia wynosi netto............................ zł, które powiększone o należny podatek VAT daje kwotę brutto w wysokości………………… zł, przy założeniu, że w okresie obowiązywania umowy trzykrotnie może wystąpić potrzeba wykonania usługi przez wykonawcę.
Powyższa kwota określa maksymalną wartość zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania
Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia.
2. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie za każde wykonane świadczenie zleconej przez zamawiającego usługi, w oparciu o faktycznie wykonane prace, na podstawie cen podanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie wykonania usługi przez specjalistę ds. inwestycji i remontów Zamawiającego.
5. Zaplata nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy
w terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
6. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY
§ 6
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) w przypadku nieterminowego przystąpienia do wykonania usługi, 200 zł za każdą pełną godzinę opóźnienia.
2) w przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z treścią § 7 ust. 3 umowy, w wysokości 10% maksymalnej nominalnej wartości zamówienia brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA
§ 7
1. Umowa została zawarta na okres do 30 kwietnia 2009 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania maksymalnej wartości nominalnej, wskazanej w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do treści art. 145 ust 1 ustawy. W takim wypadku Wykonawca będzie mógł żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 16.12.2010
Podpisał: Joanna Karkoszka
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 19 252