A A A
SmodBIP

Statut

UCHWAŁA NR 458.XXXIII.2016
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 22 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w statucie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579), w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, zm. 2014 r. poz. 423,
2015 poz. 337, poz. 1505, 2016 poz. 1020)
Rada Miasta Częstochowy uchwala:
§ 1. W statucie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie stanowiącym załącznik do uchwały
nr 427/XXIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Dz. U. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 3282) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Teatr używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Teatr im.
Adama Mickiewicza ul. Kilińskiego 15, 42-202 Częstochowa.”;
2) w § 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Edukację teatralną, przygotowanie dzieci i młodzieży
do świadomego odbioru sztuki teatralnej,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Częstochowy
Zdzisław Wolski

Załącznik
do Uchwały Nr 427/XXIII/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zwany dalej Teatrem, jest samorządową instytucją artystyczną,
której organizatorem jest Gmina Częstochowa.
§ 1.
Podstawą prawną działalności Teatru jest:
1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z
2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.
1591 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
4) niniejszy statut.
§ 2.
1. Teatr posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
organizatora.
2. Teatr ma swą siedzibę w Częstochowie.
3. Teatr prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Teatr używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Teatr im. Adama Mickiewicza ul. Kilińskiego 15 42-
200 Częstochowa.
§ 3.
1. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności Teatru, w tym na potrzeby
utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Rozdział II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 4.
Celem działalności Teatru jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury poprzez:
1) Wystawianie utworów dramatycznych autorów polskich i obcych,
2) Organizowanie widowisk, koncertów, spotkań w siedzibie i poza nią,
3) Kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez prezentację polskiej dramaturgii klasycznej i
współczesnej oraz upowszechnianie humanistycznych wartości dramaturgii światowej,
4) Współpracę w dziedzinie wymiany kulturalnej z instytucjami kultury w kraju i za granicą,
5) Edukację teatralna, przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru sztuki teatralnej,
6) Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb w dziedzinie kultury teatralnej.
§ 5.
Teatr realizuje cele określone w § 4 poprzez:
1) Przygotowywanie spektakli teatralnych z udziałem własnego zespołu oraz zaproszonych artystów z kraju i
zagranicy.
2) Prezentację spektakli teatralnych w siedzibie oraz w terenie.
3) Promocję twórczości teatralnej polskiej i zagranicznej, w tym promocję lokalnego środowiska teatralnego,
twórców i wykonawców poprzez spektakle teatralne, nagrania telewizyjne i płytowe oraz działalność
edytorską.
4) Impresariat artystyczny w zakresie promocji własnych spektakli w kraju i poza jego granicami.
5) Uczestnictwo w festiwalach i przeglądach teatralnych.

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 6.
1. Teatrem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje organizator w trybie przewidzianym przepisami.
2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Teatru i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Prezydent Miasta Częstochowy.
4. Organem doradczym dyrektora jest Rada Artystyczna Teatru, powoływana przez dyrektora Teatru po
konsultacji z Prezydentem Miasta Częstochowy.
5. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady Artystycznej oraz jej strukturę organizacyjną określa regulamin
zatwierdzony przez dyrektora Teatru.
§ 7.
1. Dyrektor zarządza Teatrem we współpracy z zastępcą dyrektora do spraw artystycznych oraz głównym
księgowym.
2. Dyrektor powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora do spraw artystycznych w uzgodnieniu z organizatorem.
3. Jako pracodawca dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę ze swoim zastępcą, głównym księgowym
oraz pozostałymi pracownikami.
§ 8.
Szczegółową organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Teatru,
po zasięgnięciu opinii organizatora, związków zawodowych oraz stowarzyszeń twórczych działających na
terenie tej instytucji.

Rozdział IV
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 9.
1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej i ustawę o finansach publicznych.
2. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę finansową w ramach otrzymanej dotacji i posiadanych środków finansowych, kierując się
zasadą efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawę gospodarki finansowej Teatru stanowi plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Teatru z
zachowaniem wysokości rocznej dotacji organizatora i sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy o
finansach publicznych.
4. Źródła finansowania Teatru stanowią:
1) dotacje podmiotowe i celowe organizatora,
2) dotacje celowe z budżetu państwa,
3) inne dotacje,
4) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz
wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
5) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
6) środki otrzymywane z innych źródeł.
5. Teatr pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
6. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) impresariatu artystycznego,
2) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) organizacji i obsługi imprez,
4) działalności wydawniczej i reklamowej,
5) innym, nie wymienionym wyżej.
7. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
8. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych
oraz majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora bądź osoby przez niego
upoważnionej oraz głównego księgowego.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
1. Przekształcenie, podział i likwidacja Teatru mogą być dokonane przez organizatora na warunkach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.
2. Statut Teatru nadawany jest uchwałą Rady Miasta Częstochowy.
3. Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.



Opublikował: Karina Baron
Publikacja dnia: 30.06.2021
Podpisał: Karina Baron
Dokument z dnia: 31.01.2017
Dokument oglądany razy: 9 854