A A A
SmodBIP

Protokół z 13.04.2015 r.

Częstochowa, 13 kwietnia 2015 r.


Protokół
z posiedzenia Rady Artystycznej
przy Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

W dniu 13 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej teatru odbyło się regulaminowe, zwyczajne posiedzenie Rady Artystycznej przy
Teatrze im. A. Mickiewicza, zwołane przez Przewodniczącą Rady na wniosek Dyrektora Teatru.
Udział w nim wzięli: powołani Członkowie Rady (lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu) oraz Dyrektor Teatru – Robert Dorosławski.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Prof. Anna Wypych-Gawrońska proponując następujący porządek obrad:

1. Przedstawienie przez dyrektora teatru sprawozdania merytoryczno-finansowego za rok 2014.
2. Informacja dyrektora teatru o realizacji działań artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych w sezonie 2014/2015.
3. Dyskusja, ewentualne pytania Członków Rady odnośnie powyższych zagadnień.
4. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania za rok 2014.
5. Przedstawienie przez dyrektora Teatru planu merytorycznego na sezon 2015/2016.
6. Dyskusja, ewentualne pytania Członków Rady.
7. Głosowanie nad przyjęciem planu merytorycznego na sezon 2015/2016.
8. Ewentualne wnioski i uchwały Rady.

Po przyjęciu przez Radę powyższego porządku obrad i po stwierdzeniu quorum, przystąpiono omówień i dyskusji.

Ad. 1. Dyrektor Teatru Robert Dorosławski przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 (Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu) omawiając pokrótce odbiór zrealizowanych premier oraz spektakli zaproszonych do udziału w VIII Przeglądzie Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”. Omówił najważniejsze działania edukacyjne i promocyjne. Zwrócił także uwagę na –mimo coraz większych trudności z pozyskiwaniem teatralnej publiczności – utrzymujący się wysoki ilościowy wskaźnik prezentowanych spektakli (312 przedstawień) oraz udział wypracowanych środków własnych w ogólnym budżecie instytucji (34,51%).

Ad. 2. Informacja dyrektora teatru dotyczyła przede wszystkim relacji z realizacji planów w drugiej części sezonu 2014/2015 oraz omówienia nowych działań edukacyjnych i promocyjnych wdrażanych przez Teatr (m.in. będącej w realizacji kontynuacji czteromiesięcznych warsztatów teatralnych dla młodzieży, malarskich Salonów Poezji, etc…).

Ad. 3. Dyskusja, pytania.

Ad. 4. W wyniku głosowania, Rada Artystyczna postanowiła pozytywnie ocenić i przyjąć sprawozdanie merytoryczne Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie za rok 2014.

Ad. 5. Dyrektor Robert Dorosławski przedstawił Radzie plan premier oraz innych szczególnych działań artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych częstochowskiego teatru na sezon 2015/2016 (stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego protokółu) oraz omówił koncepcję budowy repertuaru IX Przeglądu „Przez dotyk”.
Robert Dorosławski wskazał także na trudności w wieloletnim planowaniu pracy artystycznej wynikające z oczekiwania na rozstrzygnięcia grantów unijnych, a tym samym dalszych planów odnośnie przebudowy i modernizacji budynku teatru.
Robert Dorosławski podkreślił także, iż w perspektywie końca kadencji oraz konkursu na dyrektora Teatru, przedstawiony plan merytoryczny może ulec zmianie.

Ad. 6. Dyskusja, pytania.

Ad. 7. W wyniku głosowania Rada Artystyczna postanowiła pozytywnie ocenić i przyjąć Plan merytoryczny Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie na sezon 2015/2016.

Ad. 8. Wnioski, uchwały: brak wniosków i uchwał.

Protokół sporządziła
Agata Rospondek
Organizator pracy artystycznej
Teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie


Załączniki:
Nr 1 – lista obecności członków Rady
Nr 2 – Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014
Nr 3 – Plan premier oraz innych szczególnych działań artystycznych na sezon 2015/2016


W imieniu
Rady Artystycznej
Przewodniczący:

Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 03.06.2015
Podpisał: Agata Rospondek
Dokument z dnia: 03.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 065