RSS
A A A
SmodBIP

Protokół spotkania

Częstochowa, 9 listopada 2013 r.


Protokół
z posiedzenia Rady Artystycznej
przy Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

W dniu 9 listopada 2013 roku w sali prób teatru odbyło się regulaminowe, zwyczajne posiedzenie Rady Artystycznej przy Teatrze im. A. Mickiewicza, zwołane przez Przewodniczącą Rady na wniosek Dyrektora Teatru.
Udział w nim wzięli: powołani Członkowie Rady (lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu), Dyrektor Teatru – Robert Dorosławski oraz przedstawicielka Urzędu Miasta Częstochowy – Pani Agnieszka Lipińska – inspektor ds. Teatru w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu UM Częstochowy.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady – Pani Prof. Anna Wypych-Gawrońska proponując następujący porządek obrad:

1. Informacja dyrektora Teatru o zmianach w składzie Rady.
2. Informacja dyrektora Teatru z przebiegu realizacji planów w pierwszej części sezonu artystycznego 2013/2014.
3. Informacja Przewodniczącej Rady o podjętych działaniach współpracy Akademii im. J. Długosza z Teatrem.
4. Przedstawienie przez dyrektora Teatru zmian repertuarowych w drugiej części sezonu 2013/2014.
5. Poddanie przez dyrektora Teatru pod opinię Rady projektu zmiany linii programowej druków teatralnych w roku 2014.
6. Dyskusja, ewentualne pytania Członków Rady.
7. Głosowanie nad przyjęciem zmian do planu merytorycznego w drugiej połowie sezonu artystycznego 2013/2014.
8. Ewentualne wnioski i uchwały Rady.

Po przyjęciu przez Radę powyższego porządku obrad i po stwierdzeniu quorum, przystąpiono omówień i dyskusji.

Ad. 1. Informacja dyrektora Teatru o zmianach w składzie Rady dotyczyła rezygnacji z członkostwa w Radzie dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - Pana Przemysława Smyczka, z powodu powołania Go do składu komisji artystycznej nagrody teatralnej „Złota Maska”
i wynikających stąd zasad bezstronności i obiektywizmu. Dyrektor Dorosławski przedstawił członkom Rady decyzję i motywację Pana Smyczka, własną decyzję o przyjęciu rezygnacji oraz o nie rozszerzaniu składu Rady, popartą pozytywną opinią w tej sprawie Prezydenta Miasta.


Ad. 2. Informacja dyrektora teatru dotyczyła przede wszystkim relacji z realizacji Przeglądu Przedstawień Istotnych „Przez dotyk”, ponownego uruchomienia przeglądu premier ubiegłego sezonu „Teatr Reaktywacja”, realizacji planów repertuarowych w pierwszych miesiącach obecnego sezonu, a także aktualnej sytuacji związanej z planami przebudowy i modernizacji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Ad. 3. Pani Prof. Anna Wypych-Gawrońska przedstawiła członkom Rady stan przygotowań projektów mających na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie a Teatrem Mickiewicza, zwłaszcza ustaleń dotyczących uruchomienia przez Uczelnię przy współpracy z Teatrem podyplomowego studium Nowoczesnych Praktyk Teatralnych z uprawnieniami instruktora teatralnego oraz projektu pod nazwą „Teatralna Wiosna Studentów”.

Ad. 4. Dyrektor Robert Dorosławski przedstawił zmiany repertuarowe dotyczące planu premier w drugiej połowie sezonu artystycznego wynikające z braku możliwości ustalenia terminów z Panem Wojciechem Pszoniakiem oraz wycofania się z powodów finansowych Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” z koprodukcji musicalu dla dzieci „Zorro”. Powyższe zmiany stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. 5. W związku z coraz mniejszym zainteresowaniem publiczności zakupem standardowych programów teatralnych, dyrektor Dorosławski poddał pod opinię Rady koncepcję zastąpienia klasycznych programów teatralnych cykliczną „Gazetą Tearlaną” wydawaną 4 razy w roku w nakładzie 3.000 egzemplarzy.
Dyrektor argumentował, że taka forma wydawnictwa nie jest droższa niż klasyczny program, dzięki większej objętości znacznie rozszerza zawartość merytoryczną, dzięki bezpłatnej formule dociera do większej ilości odbiorców, co stwarza większe możliwości promocyjne dla samego teatru, ale również daje szansę sprzedaży powierzchni reklamowej, co mogłoby znacznie obniżyć koszty przygotowania i druku. Robert Dorosławski zakończył argumentację, że taką formułę wydawnictwa teatralnego od wielu lat z powodzeniem stosuje Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach.


Po krótkiej dyskusji Rada Artystyczna postanowiła:
a/ pozytywnie ocenić dotychczasową realizację planów merytorycznych w sezonie 2013/2014
b/ wyrazić pozytywną opinię w stosunku do zmiany linii wydawniczej Teatru w zakresie zastąpienia tradycyjnych programów teatralnych cykliczną „Gazetą Teatralną”, sugerując jednocześnie, aby był to program pilotażowy i by po roku ocenić funkcjonowanie ww. projektu
c/ przyjąć zmiany w planie premier w drugiej połowie sezonu artystycznego 2013/2014 stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego protokółu


Protokół sporządziła
Agata Rospondek
Organizator pracy artystycznej
Teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie


Załączniki:
Nr 1 – lista obecności członków Rady
Nr 2 – zmiany w planie premier w drugiej części sezonu artystycznego 2013/2014


W imieniu
Rady Artystycznej
Przewodniczący:

Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 25.03.2014
Podpisał: joanna karkoszka
Dokument z dnia: 25.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 021