RSS
A A A
SmodBIP

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ CZĘŚCI TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE

Załącznik Nr 5
do
REGULAMINU
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOT, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SIWZ/r /ZP / /Nr …./2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA
W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w zamówieniu publicznym
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 Euro


na usługę: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ CZĘŚCI TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE, BUDYNEK „A”
W OKRESIE OD 01.10.2011DO 30 CZERWCA 2012.


1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa)
ul. Kilińskiego 15,
NIP : 573-030-27-04
REGON :
Tel. 34/3723300
Fax. 34/3723350
Email: dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę :
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ CZĘŚCI TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE, BUDYNEK „A”
W OKRESIE OD 01.10.2011 DO 30 CZERWCA 2012.

jest prowadzone :

 w trybie : zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert,

 na podstawie: obowiązującego u zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ,
 z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 roku, poz. 759 z późniejszymi zmianami) w niniejszym postępowaniu Zamawiający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów podanej ustawy.

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ ( CPV)

90911200-8 Usługi sprzątania budynków

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
USŁUGI SPRZATANIA CZĘŚCI PUBLICZNEJ TEATRU NA 5 POZIOMACH BUDYNKU, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZĄ:
1 HOLE – POKRYTE POSADZKĄ KAMIENNĄ,
2 FOYER- 1 z POSADZKĄ DREWNIANĄ -PARKIET; 1- z POSADZKĄ DYWANOWĄ,
6 KORYTARZY- POSADZKA DYWANOWA,
2 SZATNIE POKRYTE POSADZKĄ DREWNIANĄ -PARKIET,
7 TOALET- OKŁADZINA CERAMICZNA, W TYM: 12 SANITARIATÓW , 16 UMYWALEK, 5 PISUARÓW.
2 WIDOWNIE – POKRYTE WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ+ 500 FOTELI TAPICEROWANYCH
2 KLATKI SCHODOWE- DWUZBIEGOWE, ŁĄCZNIE 6 MIĘDZYPOZIOMÓW.

Zgodnie z zamieszczoną tabelą charakterystyki powierzchni:

Poziom sprzątania Pomieszczenie Rodzaj posadzki Powierzchnia


Parter:
hol kasowy Okładzina kamienna 6x18 =108m2
hol szatniowy z obejściem Okładzina kamienna 14x3 =42m2
14x3 =42m2
14x3 =42m2
10x2,5 =25m2
10x2,5 =25m2
Szatnie drewniana 6x8 =48m2
Widownia kameralna
dywanowa 9,5x12 =114m2
toalety ceramika 3,5x4 =14m2
Klatki schodowe 0/1 dywanowa 7,6x6,5 =49,4m2
7,5x6,5 =49,4m2
1 pietro :
Korytarze
dywanowa 20x3 =60m2
20x3 =60m2
toalety ceramika 5x3,5 =17,5m2
Klatki schodowe 1/2
dywanowa 7,6x6,5 =49,4m2
7,5x6,5 =49,4m2
2 pietro:
Korytarze
dywanowa 20x3 =60m2
20x3 =60m2
toalety ceramika 5x3,5 =17,5m2
Foyer
drewno 17x6 =102m2
Klatka schodowa 2/3 dywanowa 7,6x6,5 =49,4m2
Widownia duża dywanowa 17x17 =289m2
3 pietro: Klatka schodowa 3/4 dywanowa 7,6x6,5 =49,4m2
4 piętro:
Korytarze dywanowa 20x3 =60m2
20x3 =60m2
toalety ceramika 5x3,5 =17,5m2
Foyer
dywanowa 12x2,5 =30m2
3x4 =12m2
3x4 =12m2

4. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. USŁUGA REALIZOWANA BĘDZIE W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2011/2012 OD DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2011 DO DNIA 30 CZERWCA 2012
2. USŁUGA REALIZOWANA BĘDZIE PO KAŻDYM SPEKTAKLU W DOWOLNYM CZASIE (W GODZINACH PRACY ZAMAWIAJĄCEGO), JEDNAK JEJ ZAKOŃCZENIE MUSI NASTAPIĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA GODZINĘ PRZED KOLEJNYM SPEKTAKLEM.
3. USŁUGA REALIZOWANA BĘDZIE PRZEZ PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH LISTĘ WYKONAWCA DOSTARCZY DO ZAMAWIAJĄCEGO
4. USŁUGA REALIZOWANA BĘDZIE PRZY POMOCY URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH ( PAPIER TOALETOWY, MYDŁO, RĘCZNIKI) WYKONACY.
5. WYKONAWCA W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDZIE PRZESTRZEGAŁ REGULAMINÓW I ZAKAZÓW OBOWIĄZUJĄCYCH U ZAMAWIAJĄCEGO.
6. KAŻDORAZOWE ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ EKIPĘ SPRZATAJĄCĄ WYKONAWCY BĘDZIE ODNOTOWANE W KSIĄŻCE REALIZACJI ZLECENIA Z UWZGLĘDNIENIEM GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI.
7. WYKONAWCA DOSTOSUJE CZAS PRACY DO POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z REPERTUAREM TEATRU.
8. WYKONAWCA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA UTRZYMANIE BIEŻĄCEJ CZYSTOŚCI W OBIEKCIE OBJĘTYM PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ZGODNIE ZE STANDARTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH. DOTYCZY CZYSTOŚCI TOALET Z WYPOSAŻENIEM, PODŁÓG, PARAPETÓW, PODESTÓW, MEBLI I INNYCH PRZEDMIOTÓW W PRZESTRZENI OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENA.
9. UMOWA NIE OBEJMUJE MYCIA OKIEN I OŚWIETLENIA .
10. W TRAKCIE ŚWIADCZENIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY PRACOWNICY WYKONAWCY BĘDĄ UWZGLĘDNIAĆ BIEŻĄCE SUGESTIE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
b) Dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacja zamówienia, dysponują właściwym sprzętem i środkami niezbędnymi do wykonania zamówienia
c) Posiadają ubezpieczenie OC (na kwotę min. 35.000,00zł)*
d) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia dokumentując wykonanie 2 usług sprzątania w jednostkach użyteczności publicznej w okresie ostatnich trzech lat

6. WYKAZ DOKUMENTÓW

1. FORMULARZ OFERTOWY oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w punkcie 5 ust.1. a),b),c),d) SIWZ /załącznik nr 1 SIWZ
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert.
3. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
4. Kopię polisy ubezpieczeniowej OC..
5. Wykaz dwóch 2 usług sprzątania w jednostkach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat wykonywanych

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY

1. Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu ofertowym dołączonym do SIWZ .
2. Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto podane za 1miesiąc oraz mnożone przez 9 okresów rozliczeniowych ( czas trwania umowy )
3. Wykonawca podpisuje każdy punkt oświadczeń zamieszczonych w formularzu ofertowym.
4. Do formularza ofertowego Wykonawca dołącza dokumenty zgodnie z wykazem pkt 6, ust.2,3,4 i 5 SIWZ .

9. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO:
wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od terminu składania ofert.
11. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie oznaczonej tytułem:
„OFERTA NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ CZĘŚCI TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE, BUDYNEK „A”” , NIE OTWIERAĆ DO DNIA 27.09.2011, DO GODZ. 13.00

12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: ZAMAWIAJĄCY PODPISZE UMOWĘ Z WYKONAWCĄ, KTÓRY SPEŁNI WSZYSTKIE KRYTERIA WYMAGANE W SPECYFIKACJI I PRZEDSTAWI OFERTĘ Z NAJNIŻSZĄ WARTOŚCIĄ NETTO UMOWY( kolumna 7 formularza ofertowego).
13. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 27.09.2011, do godz. 12.00 w sekretariacie
Zamawiającego, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa. W przypadku dostarczenia
ofert drogą pocztową lub przez kuriera liczy się data i godzina dostarczenia oferty.
Oferty dostarczone po godzinie 12.00, 27.09.2011 nie podlegają otwarciu i nie biorą
udziału w postępowaniu.
Otwarcie ofert nastąpi 27.09.2011 o godzinie 13.00 w Sali prób Zamawiającego, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa


14. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zbigniew Macherzyński, tel.666921941, e-mail. z.macherzyński@teatr-mickiewicza.pl
2. Jadwiga Paciorkowska , tel. 34/3723301, e-mail. ksiegowosc@teatr-mickiewicza.pl

15. ADRES WWW. ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ ZOSTANIE ZAMIESZCZONA SIWZ
WWW.teatr-mickiewicza.pl,

16. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Wniesienie wadium nie jest wymagane.

17. WZÓR UMOWY: stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ

ZAŁACZNIKI DO SIWZ:
Nr 1. – Formularz ofertowy
Nr 2. – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Poziom sprzątania
1 Cena miesięczna Cena zamówienia
Umowa=9 mies.
Netto
5 Brutto
6 Netto
7 Brutto
8
Parter
+ schody 0/1
1 piętro
+schody 1/2
2 piętro
+ schody 2/3
3 piętro
+ schody 3/4
4 piętro

Wartość oferty:…………………….(kol.7.)…………………….,
słownie: ………………………………………………………………..……………………………………..
OŚWIADCZAM, ŻE:
a) Prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.

b) Dysponuję osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacja zamówienia, dysponują właściwym sprzętem i środkami niezbędnymi do wykonania zamówienia
c) Posiadam ubezpieczenie OC (na kwotę min. 35.000,00 zł)* - uzupełnić zgodnie z uwagami w komentarzu
d) Posiadam doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia.
e) Jestem związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert,
f) W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia umowy, na warunkach ustalonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.......................................................
data i podpis Wykonawcy ( ewentualnie pieczęć)

Załącznik nr 2 do SIWZ
WZÓR UMOWY NR…… / ZP/

W dniu …….20….. roku, w Częstochowie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy:
1. Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa ( adres korespondencyjny jw.), wpisanym – za nr : KS 4011-4/92-06 – do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Częstochowy, , NIP 573-030-27-04 , Regon 000279255, zwanym dalej Zamawiającym, lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocników w osobach:
a. ………………………………………. – Dyrektora Teatru
b. ……………………………………… – Głównego księgowego

oraz
2. ....................................................................................................................................
zarejestrowanym ........................., pod nr .............. : ..............................
NIP : ............................................Regon:.................................... zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez/ działającym osobiście*
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

OŚWIADCZENIA STRON
§ 1
1. Zamawiający oświadcza, że jako Samorządowa Instytucja Kultury UM Częstochowy, będąca administratorem obiektu objętego przedmiotem usługi - posiada wszelkie uprawnienia do zawarcia umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie aktualnych ( aktualnego)…………………………..prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz spełnia wszelkie, określone prawem, warunki do jego realizacji.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W PUBLICZNEJ CZĘŚCI
TEATRU IM. A. MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE,
BUDYNEK „A” W OKRESIE OD 1.10.2011 DO 30 CZERWCA 2011
opisanej szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
OBOWIĄZKI STRON
§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy powierzchni objętych przedmiotem zamówienia w celu realizacji umowy.
2. Wykonawca – najpóźniej w dniu podpisania umowy -dostarczy Zamawiającemu listę osób upoważnionych do realizacji Przedmiotu zamówienia, a w przypadku zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia Wykonawca będzie każdorazowo- w trakcie umowy – aktualizował listę osób.
3. W czasie realizacji usługi osoby realizujące przedmiot zamówienia będą wykonywały usługę zgodnie z wytycznymi osoby wyznaczonej przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ ( załącznik nr 1 do umowy),
5. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi i środków.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego zaopatrzenia toalet w środki higieniczne: papier toaletowy, mydło, ręczniki jednorazowe.
7. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczania czasu pracy i jakości wykonanych usług na podstawie tabeli sprzątania.
8. Po zakończeniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego wykonawca przedstawi Zamawiającemu fakturę za wykonaną usługę.
9. Zamawiający na podstawie faktury dokona wypłaty należnej kwoty przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
10. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę w okresie objętym umową lub do wykorzystania wartości umowy.

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ STRONY DO
WZAJENEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W CZASIE REALIZACJI UMOWY

§ 4
Strony ustalają, że osobą wyznaczoną do wzajemnego porozumiewania się w czasie realizacji umowy oraz podpisywania protokołów potwierdzających wykonanie poszczególnych zleceń objętych przedmiotem umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego : Krzysztof Kuźnicki, Tel: 34/372 33 00 ,
2) Po stronie Wykonawcy…………..:; Tel:: ......... ….; fax.; ……..; e-mail: ………………….


WYNAGRODZENIE
I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 5
1. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi kwotę............................ zł netto ( zgodnie z ofertą wykonawcy), powiększoną o należny podatek VAT, co daje kwotę brutto w wysokości………………… zł,
2. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane przelewem na jego rachunek bankowy prowadzony za nr ……………………….. przez bank: …………… w terminie 14 dni od daty prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie akceptacja tabeli sprzątania przez wyznaczoną osobę Zamawiającego.
5. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY
§ 6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę – na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną ( e-mail) - do natychmiastowego prawidłowego wykonania usługi.
2. Wykonawca niezwłocznie po wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany jest wykonać usługę w sposób prawidłowy, i zgodny z umową.
3. Udokumentowane niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar, tj.:
1) W przypadku każdorazowego niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania zadania Wykonawca zostanie ukarany karą pieniężną 15% wartości miesięcznego wynagrodzenia. Kwota ta zostanie potrącona przez Zamawiającego ze środków należnych Wykonawcy za dany miesiąc.
2) Potrącenie należnych środków wynikających z ukarania za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie zadania automatycznie zmniejsza wartość umowy.
3) Zamawiający powiadamia Wykonawcę o niewykonaniu , nienależytym lub nieterminowym wykonaniu przedmiotu zamówienia stosując formę pisemną, faksem lub drogą elektroniczną ( e -mail) a Wykonawca każdorazowo potwierdza przyjęcie powiadomienia, co stanowi podstawę do egzekwowania należnych kar.
4) W przypadku powtarzających się sytuacji niewykonania , nienależytego lub nieterminowego wykonania, Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA
UMOWY
§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania tj. od …………… do …………. roku


ZMIANA TREŚCI UMOWY

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy w odniesieniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie jedynie w odniesieniu do :
1) nazwy lub adresu siedziby Stron, jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpiłyby zmiany w tym zakresie,
2) zmiany stawki podatku VAT, jeśli zostałaby ona nakazana ustawą w trakcie obowiązywania umowy,
3) zmiany osób wyznaczonych przez Strony do wzajemnych kontaktów i podpisywania protokołów potwierdzających wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 , poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) nie ma ona zastosowania do niniejszej umowy ze względu na to, ze wartość zamówienia objętego umową nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:
1. ……………………… 1 . ………………………….

2. ………………………. 2. ………………………….


Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – SIWZ
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy


ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA
Częstochowa, 15.09.2011
W związku z zapytaniami uczestnika postępowania wyjaśniamy:

Dotyczy: „Utrzymania czystości w publicznej części Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, budynek „A””

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące : „Utrzymania czystości w publicznej części Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, budynek „A””:

1. Proszę o podanie szczegółowego zakresu czynności obowiązującego Wykonawcę uwzględniającego m.in.: częstotliwość prania wykładzin i foteli, doczyszczania holi.

- Z uwagi na impregnację p.pożarową w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje się prania foteli ani wykładzin, gdyż takie zabiegi zniszczyłyby środek impregnujący. Wykładziny posiadają atesty przystosowania do obiektów użyteczności publicznej, w związku z czym są odporniejsze na zabrudzenia. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się punktowe ich doczyszczanie ( w miarę konieczności), jednak z doświadczenia wiem, że są to bardzo rzadkie przypadki, w sumie około 10 m2 rocznie.
2. Proszę o podanie średniego miesięcznego zużycia środków higienicznych tj.: ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz mydła w płynie.

-Mydło – około 8 litrów
Papier toaletowy – około 40 rolek dużych
Ręczniki papierowe – około 3 kartonów
3. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wartości najkorzystniejszej oferty w ww. przetargu wybranej w poprzednim postępowaniu, długości jej trwania, jak również nazwy Wykonawcy, który obecnie obsługuje obiekt.

-Dotychczas cały obiekt sprzątał teatralny Dział Gospodarczy, w związku z czym informacja o kosztach jest niewiarygodna i niejawna.
4. Zwracamy się z prośbą o podanie ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Utrzymanie czystości w publicznej części Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, budynek „A”

-Prawo Zamówień Publicznych wymaga od zamawiającego określenia wartości zamówienia, na podstawie którego dokonuje się wyboru sposobu przeprowadzenia postępowania, jednak wartość ta jest wyłącznie do wiadomości Zamawiającego i organów kontrolnych. Wprawdzie postępowanie prowadzone jest poza ustawą z uwagi na szacunkową wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 14.000 euro, jednak z uwagi na ewentualne sugerowanie wartości oferty wartość ta pozostaje utajniona.
5. Proszę o wyjaśnienie w kwestii podanej godziny składnia ofert. W punkcie 13 SIWZ

-Punkt 13 SIWZ brzmi:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 27.09.2011, do godz. 12.00 w sekretariacie
Zamawiającego, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa. W przypadku dostarczenia ofert drogą pocztową lub przez kuriera liczy się data i godzina dostarczenia oferty.
Oferty dostarczone po godzinie 12.00, 27.09.2011
nie podlegają otwarciu i nie biorą udziału w postępowaniu.
Otwarcie ofert nastąpi: 27.09.2011, o godzinie 13.00,
w Sali Prób Zamawiającego, ul. Kilińskiego 15, 42-200 CzęstochowaOpublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 08.06.2012
Podpisał: Joanna Karkoszka-Toborek
Dokument z dnia: 15.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 524