RSS
A A A
SmodBIP

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Teatru

SIWZ/r /ZP / /Nr …./20….

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA
W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w zamówieniu publicznym
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 Euro

na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa)
ul. Kilińskiego 15,
NIP : 573-030-27-04
REGON :
Tel. 34/3723300
Fax. 34/3723350
Email: dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

jest prowadzone :

 w trybie : zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert,
 na podstawie: obowiązującego u zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ,
 z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 roku, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów podanej ustawy.


3.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV – usługi medyczne – wyciąg
15.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/205
Kod CPV Opis


85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85100000-0 Usługi ochrony zdrowia
85121000-3 Usługi medyczne
85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm
85148000-8 Usługi analizy medycznej


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w tym w szczególności w zakresie profilaktycznych badań lekarskich, profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz orzekania o stanie zdrowia pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 z 1996 roku, poz. 332 z późn. zmianami) wykonywane przez jednostki służby medycyny pracy, o których mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 125, poz. 1317 z późn. zmianami)

4. SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. W zakresie badań profilaktycznych oraz orzekania o zdolności pracowników do wykonywania pracy na stanowisku:
1) Zakres badań będzie obejmował: badania wstępne, okresowe i kontrolne, w ramach badań profilaktycznych wykonanie dodatkowych specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej oceny stanu zdrowia pracowników,
2) Realizacja zamówienia w zakresie badań profilaktycznych odbywać się będzie na podstawie skierowań pracowników Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie wystawionych przez pracownika do spraw kadr zamawiającego.
3) Wykonawca przeprowadzi badania zgodnie ze wskazaniem przez zamawiającego typu badania oraz w terminach wskazanych przez zamawiającego
4) Wykonawca wyda każdemu badanemu pracownikowi zaświadczenie o przydatności/ zdolności do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w skierowaniu, ewentualnie inne przewidziane przepisami zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie.
2. W zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej pracowników zamawiającego:
1) Wykonawca będzie prowadził dokumentację w postaci kart badania profilaktycznego oraz rejestru wydawanych zaświadczeń.
2) Do przechowywania dokumentacji , o której mowa w pkt 1 wykonawca zastosuje odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.
3. W zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej wykonawca dokona również :
1) Rozpoznania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników,
2) Rozpoznania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy zamawiającego,
3) Analizy wyników – wykonanych przez zamawiającego – badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy zamawiającego,
4) W celu realizacji czynności, o których mowa w pkt 1-3 wykonawca, co najmniej 2 razy do roku dokona wizytacji stanowisk pracy pracowników zamawiającego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem zamawiającego.
5) W razie ustalenia , że pracownicy zamawiającego wykonują pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia , wprowadzi monitorowania stanu zdrowia tych pracowników w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz będzie przeprowadzał szkolenia pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczania ryzyka zawodowego
4. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres od ............ do ...................................

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia
b) Prowadzą działalność na terenie miasta Częstochowa.
c) Dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacja zamówienia, dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia,
d) Przez posiadanie uprawnień , o których mowa w pkt c) należy rozumieć prawo do wykonywania zawodu lekarza w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przez lekarza, który dokonał zgłoszenia podjęcia działalności lekarza w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi we właściwym wojewódzkim ośrodku medycyny pracy ( zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 125 z 2004 roku, poz. 1317 z późn. zmianami)
e) Prowadzą działalność w dni robocze ( od poniedziałku do piątku)
f) Dysponują własnym laboratorium lub stałą umową na badania laboratoryjne.

6.WYKAZ DOKUMENTÓW

1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4. w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: AKTUALNY WYPIS Z REJESTRU LEKARZY UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOSCI LEKARZA W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACUJĄCYMI WYDANY - W PRZEPISANYM TRYBIE - PRZEZ WOJEWÓDZKI OSRODEK MEDYCYNY PRACY.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia wykonania umowy

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY:

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym / zał. Nr do SIWZ
2. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY;

10. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO


………………………………………………………….
Nazwa i adres przychodni


l.p.
badanie Cena jednego badania profilaktycznego Liczba osób do przebadania w okresie trwania umowy Wartość netto badań Wartość brutto badań
1. okresowe 130
2. wstępne 15
3. kontrolne 15
4. wysokościowe 27
5. kierowców 2
6. profilaktyka/szkolenia, kontrole
7. badania okulistyczne pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych 16

Wartość netto całości

Wartość brutto całości
………………….zł

………………….zł


…………………………/………………………….. ………………………………………………………
Miejscowość/data Pieczątka i podpis wykonawcy

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Formularze ofertowe wraz wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego, Teatr im. A. Mickiewicza, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 15, pok. 117 lub 311.
2. Oferty i wymagane dokumenty i oświadczenia należy dostarczyć lub przesłać w zabezpieczonej/zaklejonej kopercie z opisem:
OFERTA/ BADANIA PRACOWNICZE NIE OTWIERAĆ DO DNIA 31.05.2011, DO GODZ. 12.00

13. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
NAJNIŻSZA CENA NETTO CAŁOŚCI ZADANIA

14. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. TERMIN SKŁADANIA OFERT :31.05.2011, GODZ. 12.00
2. Teatr im. A. Mickiewicza, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 15, (pok. 117 lub 311).
3. OTWARCIE OFERT : 31.05.2011, godz.14.00/ siedziba zamawiającego(pok. 117)

15. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OFERTY – Zbigniew Macherzyński, tel. 34/3723343, e-mail z.macherzynski@teatr-mickiewicza.pl
2. W SPRAWACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Lidia Maślanka, tel. 34/3723310, e-mail l.maslanka@teatr-mickiewicza.pl


16.ADRES WWW. ZAMAWIAJĄCEGO NA KTÓREJ ZOSTANIE ZAMIESZCZONA SIWZ

www.teatr-mickiewicza.pl


17. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium

18. WZÓR UMOWY:


UMOWA NR…… / ZP/

o świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
W dniu …….20….. roku, w Częstochowie,
na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 125 z 2004 roku, poz. 1317 z późniejszymi zmianami), w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert, na podstawie - obowiązującego u Zamawiającego - Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
pomiędzy:
1. Zamawiającym Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15, ( 42-200 Częstochowa ), wpisanym – za nr : KS 4011-4/92-06 – do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Częstochowy, NIP 573-030-27-04 , Regon 000279255, zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ lub STRONĄ reprezentowanym przez pełnomocników w osobach:
a. ………………………………………. – Dyrektora Teatru
b. ……………………………………… – Głównego księgowego

oraz
2. Wykonawcą ..............................................................................................................................
zarejestrowanym ........................., pod nr .............. : ..............................
NIP : ............................................Regon:.................................... KRS .................zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ lub STRONĄ, reprezentowanym przez/ działającym osobiście*
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :
I. OŚWIADCZENIA STRON
§ 1
1. ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest pracodawcą zobowiązanym do zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej zatrudnianych pracowników.
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że jest podstawową jednostką organizacyjną służby medycyny pracy, posiada uprawnienia do świadczenia usług objętych umową oraz że zapewnia świadczenie podanych usług przez lekarzy spełniających dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w trybie przepisu art. 229 § 8 ust. 4 Kodeksu pracy.

II. PRZEDMIOT UMOWY
§ 2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest odpłatne świadczenie przez ZLECENIOBIORCĘ usług medycznych dla pracowników ZLECENIODAWCY w zakresie określonym przepisami powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, tj. w szczególności w zakresie:
1) profilaktycznych badań lekarskich,
2) profilaktycznej opieki zdrowotnej,
3) orzekania o stanie zdrowia pracowników.
2. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez ZLECENIOBIORCĘ na rzecz ZLECENIODAWCY, terminy realizacji poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług, prowadzenie przez ZLECENIODAWCĘ wymaganej dokumentacji medycznej, sposób komunikowania się STRON w trakcie realizacji umowy , określają dalsze postanowienia umowy.

III. OSOBY OBJĘTE ŚWIADCZENIAMI W RAMACH UMOWY
§ 3
1. ZLECENIOBIORCA wskazuje do objęcia opieką medyczną 87 pracowników tj. wszystkich pracowników zatrudnionych w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w dniu zawarcia umowy.
2. STRONY ustalają, że nie wymaga zmiany umowy zmiana liczby pracowników objętych opieką , nie większa niż 10% liczby wskazanej w ust.1.

IV. ZAKRES OPIEKI ZDROWOTNEJ – RODZAJE ŚWIADCZEŃ
§ 4
W ramach niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA wykona następujące usługi :
1. badania profilaktyczne pracowników, obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne,
2. w ramach badań profilaktycznych - dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika,
3. w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy:
1) monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, osób niepełnosprawnych, kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
2) szkolenie pracowników, o których mowa w pkt a) w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego,
3) w razie wystąpienia przypadków choroby zawodowej – wykonywanie badań celowanych lub testów ekspozycyjnych ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy stwarzających zagrożenie wystąpienia choroby zawodowej,
4. orzekanie o zdolności do pracy, zdolności do pracy na danych stanowiskach oraz o konieczności przesunięcia pracownika do innej pracy,
5. prowadzenie dokumentacji medycznej pracowników,
6. inicjowanie działań ZLECENIODAWCY na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji.

V. WARUNKI I SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
§ 5
( badania profilaktyczne oraz orzekanie o zdolności pracownika do wykonywania pracy na stanowisku)

1. Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne - ZLECENIOBIORCA będzie przeprowadzał na podstawie prawidłowego skierowania, wydanego przez ZLECENIODAWCĘ.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, prócz danych personalnych pracownika, powinno zawierać:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma zostać przeprowadzone,
2) opis stanowiska, na którym ma nastąpić zatrudnienie pracownika -w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub przenoszonych do pracy na inne stanowisko. W tym przypadku ZLECENIODAWCA może w skierowaniu wskazać więcej niż jedno stanowisko pracy, w kolejności odpowiadającej jego potrzebom.
3) opis stanowiska, na którym pracownik jest aktualnie zatrudniony – w przypadku zatrudnionego pracownika, który nie zmienia stanowiska pracy,
4) informacje o występowaniu na stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach,
3. przypadku badań okresowych będą one wykonywane sukcesywnie,
4. ZLECENIODAWCA, dostarczy ZLECENIOBIORCY skierowania dla pracowników wyznaczonych do przeprowadzenia badań okresowych, a ZLECENIOBIORCA wyznaczy terminy badań poszczególnych skierowanych pracowników, o czym zawiadomi ZLECENIOBIORCĘ najpóźniej na 3 dni przed terminem badania.
5. w przypadku badań wstępnych i kontrolnych ZLECENIOBIORCA będzie przeprowadzał badania zgodnie z terminem ustalonym przez ZLECENIODAWCĘ.
6. ZLECENIOBIORCA będzie wykonywał badania pracowników w swojej siedzibie tj. w Częstochowie przy ul. ...................... w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od ....... do .........
7. W razie konieczności zlecenia przez ZLECENIOBIORCĘ wykonania badań diagnostycznych lub konsultacji specjalistycznych innym jednostkom lub osobom, o których mowa w § 14 ust.2 niniejszej umowy, ZLECENIOBIORCA zawiadomi ZLECENIODAWCĘ na piśmie lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia tych badań oraz wskaże nazwiska pracowników podlegających badaniom, na 5 dni przed planowanym badaniem.
8. Po przeprowadzeniu badania profilaktycznego, lekarz wykonujący to badanie, wyda orzeczenie lekarskie w formie zaświadczenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach obowiązujących, a w prowadzonej dokumentacji dokona wpisu treści orzeczenia.
9. Orzeczenie ( w formie zaświadczenia ) o którym mowa w ust. 8 ZLECENIOBIORCA wyda w 2 egzemplarzach, z których jeden doręczy pracownikowi bezpośrednio po przeprowadzeniu badania, natomiast drugi przekaże ZLECENIODAWCY najpóźniej w dniu następującym po dniu zakończenia badania.
10. Przekazywanie ZLECENIODAWCY przez ZLECENIOBIORCĘ zaświadczeń, o którym mowa w ust. 9 nastąpi w ten sposób, że ZLECENIOBIORCA, po przeprowadzeniu w ustalonym wcześniej terminie, wszystkich badań profilaktycznych wyznaczonych na ten termin, zawiadomi telefonicznie ZLECENIODAWCĘ o możliwości odbioru zaświadczeń ze swojej siedziby oraz przygotuje zaświadczenia do odbioru przez ZLECENIODAWCĘ umieszczając je w zaklejonej i opieczętowanej kopercie.
11. ZLECENIODAWCA, po otrzymaniu od ZLECENIOBIORCY zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10, zleci swojemu pracownikowi – upoważnionemu do wymiany korespondencji ze ZLECENIOBIORCĄ - osobiste zgłoszenie się do ZLECENIOBIORCY najpóźniej w następnym dniu po zawiadomieniu i odbiór przygotowanej koperty zawierającej zaświadczenia.
12. Na żądanie ZLECENIOBIORCY pracownik ZLECENIODAWCY upoważniony do odbioru zaświadczeń, potwierdzi ich odbiór poprzez pisemne poświadczenie daty odbioru i złożenie podpisu.
§ 6
( prowadzenie dokumentacji medycznej)
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do prowadzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami - dokumentacji medycznej pracowników ZLECENIODAWCY.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
1) kartę badania profilaktycznego oraz
2) rejestr wydawanych zaświadczeń.
3. Do przechowywania dokumentacji, o której mowa w ust.1 i 2 ZLECENIOBIORCA zastosuje odpowiednio ogólnie obowiązujące przepisy o dokumentacji medycznej.
§ 7
( profilaktyczna opieka zdrowotna)

1. ZLECENIOBIORCA w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ZLECENIODAWCY, dokona:
1) rozpoznania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników,
2) rozpoznania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy ZLECENIODAWCY.
2. W celu realizacji czynności określonych w ust. 1, ZLECENIOBIORCA dokona:
1) co najmniej 2 razy w roku kalendarzowym, po wcześniejszym uzgodnieniu ze ZLECENIODAWCĄ terminu - wizytacji stanowisk pracy pracowników ZLECENIODAWCY,
2) analizy wyników - wykonanych przez ZLECENIODAWCĘ - badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy ZLECENIODAWCY,
3. ZLECENIOBIORCA, w razie ustalenia, że pracownicy ZLECENIODAWCY wykonują pracę w warunkach występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia - wykona następujące czynności:
1) wprowadzi monitorowanie stanu zdrowia tych pracowników w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach,
2) będzie przeprowadzał szkolenia pracowników w zakresie ochrony przed zagrożeniami i możliwościami ograniczenia ryzyka zawodowego. Szkolenia pracowników będą się odbywały w siedzibie ZLECENIODAWCY w terminach wcześniej uzgodnionych przez STRONY.
3) Z każdego szkolenia, o którym mowa w pkt. 2) STRONY sporządzą protokół w 2 egzemplarzach, z których po jednym załączą do niniejszej umowy, jako jej kolejny załącznik oznaczony kolejnym nr zgodnie z datą sporządzania załączników,
4. ZLECENIOBIORCA wykona badania okresowe pracowników poza terminami wynikającymi z częstotliwości tych badań i orzeknie o możliwości wykonywania przez pracownika dotychczasowej pracy przypadkach:
1) konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy ze względu na stwierdzenie szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,
2) stwierdzenia, że ze względu na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy,
3) stwierdzenia wystąpienia u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej,
4) stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 153 z 2009 roku, poz. 1227 z późn. zmianami) w związku z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 167 z 2009 roku, poz. 1322 z późn. zmianami),
5) w innych szczególnych przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pracownika.
5. ZLECENIOBIORCA wykona badania, o których mowa w ust. 4 na podstawie skierowania wydanego przez ZLECENIODAWCĘ, po wcześniejszym zgłoszeniu przez pracownika niemożności wykonywania dotychczasowej pracy.
6. W zakresie terminów badań, o których mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio § 5 ust. 4.
7. po przeprowadzeniu badania , o którym mowa w ust. 4, ZLECENIOBIORCA wyda orzeczenie w formie zaświadczenia wg wzoru określonego w obowiązujących przepisach oraz doręczy je pracownikowi i ZLECENIODAWCY.
8. W zakresie terminów i trybu doręczania ZLECENIODAWCY przez ZLECENIOBIORCĘ zaświadczeń, o których mowa w ust. 7 mają odpowiednie zastosowanie zapisy.§ 5 ust. 9-12
9. W razie wystąpienia wśród pracowników ZLECENIODAWCY przypadków choroby zawodowej, ZLECENIOBIORCA wykona badania celowane lub testy ekspozycyjne, ukierunkowane na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u innych pracowników ZLECENIDAWCY, którzy wykonują zatrudnienie na stanowiskach pracy stwarzających podobne zagrożenia.
10. Badania o których mowa w ust. 9 ZLECENIOBIORCA wykona niezwłocznie po stwierdzeniu pierwszego przypadku wystąpienia choroby zawodowej u pracownika ZLECENIODAWCY, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od tej daty.
11. ZLECENIOBIORCA zastosuje postępowanie określone w ust. 9 i 10 w każdym przypadku ewentualnych dalszych stwierdzeń wystąpienia choroby zawodowej u pracowników ZLECENIODAWCY.
§ 8
( pomoc ZLECENIOBIORCY na rzecz ZLECENIODAWCY w zakresie ochrony zdrowia pracowników)
ZLECENIOBIORCA, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wynikającej z niniejszej umowy udzieli ZLECENIODAWCY pomocy w realizacji zadań na rzecz ochrony zdrowia pracowników, w tym w szczególności w zakresie :
1) informowania pracowników o sposobach zmniejszenia ryzyka zawodowego,
2) wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej w stosunku do pracowników należących do grupy szczególnego ryzyka,
3) organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej,
4) prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczna opieką zdrowotną.

VI. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY
§ 9
ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do ścisłej współpracy ze ZLECENIOBIORCĄ w celu umożliwienia mu należytego wykonywania obowiązków w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia, a w szczególności do:
1) przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
2) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
3) udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia.

VII. ZASADY BIEŻĄCEJ WSPÓŁPRACY
§ 10
W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy wymagającej stałej współpracy, w szczególności w zakresie określonym w § 5, 7- 9 , STRONY postanawiają :
1) wyznaczyć swoich przedstawicieli upoważnionych do ustalania terminów badań profilaktycznych, wymiany dokumentacji, ustalania terminów wizytacji ZLECENIOBIORCY w siedzibie ZLECENIODAWCY.
2) przedstawicielem ZLECENIODAWCY do kontaktów ze ZLECENIOBIORCĄ wyznacza się Panią Lidię Maślankę,
3) przedstawicielem ZLECENIOBIORCY upoważnionym do kontaktów ze ZLECENIODAWCĄ wyznacza się Panią/Pana ..................................


VIII. ZASADY KONTROLI PRZEZ ZLECENIDAWCĘ REALIZACJI UMOWY
§ 11
ZLECENIODAWCA kontroluje sposób realizacji umowy poprzez:
1) comiesięczną analizę terminowości wykonania zleconych badań profilaktycznych,
2) kontrolę terminowości doręczania przez ZLECENIODAWCĘ zaświadczeń zawierających orzeczenie o zdolności pracownika do pracy na stanowisku,
3) udział przedstawiciela ZLECENIODAWCY w szkoleniach, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 i 3
4) dokumentowania wizytacji ZLECENIOBIORCY w siedzibie ZLECENIODAWCY, poprzez dokonywanie wpisów w rejestrze wizytacji.
5) Wzór rejestru wizytacji ZLECENIOBIORCY w siedzibie ZLECENIODAWCY stanowi załącznik nr 1 do umowy.

IX. ZASADY , TERMINY I TRYB ROZLICZEŃ FINANSOWYCH
§ 12
1. Strony ustalają, że wartość umowy wynosi ........... złotych ( ...................... złotych).
2. Kwota wskazana w ust. 1 jest:
1) iloczynem liczby pracowników ZLECENIODAWCY zadeklarowanych do objęcia opieką medyczną ZLECENIOBIORCY w dniu zawarcia umowy oraz - ustalonej przez STRONY - stawki odpłatność za badania profilaktyczne (okresowe, wstępne i kontrolne) w wysokości .......... zł (słownie .............. złotych) od jednego pracownika oraz
2)
3. Ogólna wartość umowy, wskazana w ust. 1, obliczona w sposób podany w ust. 2 nie obejmuje kosztów ZLECENIODAWCY, które w dniu zawarcia umowy nie są możliwe do przewidzenia, a które mogą powstać w związku z koniecznością przeprowadzenia badań profilaktycznych poza terminami wynikającymi z ich częstotliwości oraz badań (celowanych i testów ekspozycyjnych) ukierunkowanych na wczesną diagnostykę ewentualnych zmian chorobowych u pracowników zatrudnionych na stanowiskach zagrożonych wystąpieniem choroby zawodowej – w razie wystawienia przypadku choroby zawodowej.
4. Strony ustalają, że stawka za:
1) badania profilaktyczne pracownika przeprowadzone poza terminami wynikającymi z ich częstotliwości wynosi .......... zł (słownie: ................złotych) od jednego pracownika,
2) badania celowane i testy ekspozycyjne zostanie ustalona przez STRONY na piśmie, bezpośrednio przed ewentualnym terminem przeprowadzenia tych badań, na podstawie przeciętnych kosztów odpłatności za badania danego rodzaju. Pisemne ustalenie przez STRONY ceny badań zostanie każdorazowo oznaczone jako kolejny załącznik do niniejszej umowy.
5. Usługi będące przedmiotem niniejszej umowy , jako służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia - korzystają ze zwolnienia od podatku VAT z mocy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 18 – 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami),
6. ZLECENIODAWCA będzie dokonywał płatności na rzecz ZLECENIOBIORCY za wykonane badania na podstawie wystawianych faktur VAT w terminie do 14 dnia po otrzymaniu faktury.
7. Zapłata będzie dokonywana przelewem z rachunku ZLECENIODAWCY na rachunek ZLECENIOBIORCY prowadzony w banku ............ . . . za nr ....................................................................


X. SANKCJE ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE
LUB NIE WYKONANIE UMOWY
§ 13
1. W przypadku nie wykonania przez ZLECENIOBIORCĘ w terminie usług objętych niniejsza umową ZLECENIOBIORCA zapłaci ZLECENIODAWCY kary umowne w wysokości 10 zł netto za każdy dzień zwłoki za każde nie wykonane w terminie badanie lekarskie.
2. Kwota kary zostanie odliczona od wynagrodzenia należnego ZLECENIOBIORCY za dany okres,
3. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy, istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ZLECENIOBIORCĘ na rzecz ZLECENIODAWCY:
1. ZLECENIOBIORCA zwróci ZLECENIODAWCY równowartość całości stawki zapłaconej za każde zakwestionowane badanie profilaktyczne,
2. w przypadku badań już wykonanych, lecz jeszcze nie opłaconych przez ZLECENIODAWCĘ, ZLECENODAWCA jest zwolniony z zapłaty za badania.
4. w przypadku dokonania zapłaty za wykonane usługi z opóźnieniem, ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ZLECENIOBIORCY odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
5. Postanowienia ust. 1-4 nie ograniczają prawa STRON do wzajemnego dochodzenia odszkodowania z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.


XI. POWIERZENIE PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ
OBOWIĄZKÓW OSOBOM TRZECIM
§ 14
1. ZLECENIOBIORCA nie może powierzyć wykonywania usług objętych zakresem niniejszej umowy osobie trzeciej, za wyjątkiem badań, o których mowa w ust. 2.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji lekarskich ZLECENIOBIORCA może zlecić te obowiązki zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom uprawnionym do wykonywania tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
3. Koszty zleceń, o których mowa w ust. 2 obciążają ZLECENIOBIORCĘ.

XII. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§ 15
Umowę zawarto na okres od dnia ................ roku do dnia .................... roku
XIII. SPOSÓB ROZWIĄZANIA UMOWY
§ 16
1. Każda ze STRON może rozwiązać niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia STRON.
3. ZLECENIODAWCA może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia - przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy - istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
4. ZLECENIOBIORCA może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie zalegania przez ZLECENIODAWCĘ z zapłatą za usługi objęte umową, za co najmniej 2 miesiące.


XIV. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ I ROZLICZENIEM FINANSOWYM UMOWY
§ 17
1. Spory wynikające z realizacji i rozliczenia finansowego niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy powszechne
2. Skierowanie sporu na drogę sądową może poprzedzać próba ich polubownego rozstrzygnięcia.
XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: przepisy Kodeksu Cywilnego , ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 roku, Nr 125, poz. 1317 z późn. zmianami) Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, dla ich ważności, formy pisemnej.
3. Częścią niniejszej umowy jest jej załącznik nr 1, o którym mowa w § 11 pkt 5 w postaci wzoru rejestru wizytacji przeprowadzanych przez ZLECENIOBIORCĘ w siedzibie ZLECENIODAWCY.
4. W toku realizacji umowy STRONY załączą do niej kolejne załączniki w postaci protokółów szkoleń przeprowadzanych zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 3 oraz ewentualnych ustaleń dokonanych przez STRONY na podstawie § 12 ust. 4 pkt 2.
5. Umowę sporządzono w .............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ............. dla każdej ze stron.

w imieniu w imieniu
TEATRU – ZLECENIODAWCY: ZLECENIOBIORCY:

1.................................. 1...........................................

2.................................. 2. ...........................................


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR/......../ZP

REJESTR WIZYTACJI STANOWISK PRACY PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ W SIEDZIBIE ZLECENIODAWCY

………………………………………… …………………………………………
TEATR IM. A. MIZKIEWICZA (PIECZĄTKA) JEDNOSTKA WIZYTUJĄCA
L.P. DATA WIZYTACJI OBIEKT WIZYTACJI WYNIK/WNIOSKI Z WIZYTACJI WIZYTUJĄCY UWAGI

FORMULARZ OFERTOWY


……………………………………………………………………………..
Nazwa i adres przychodni

l.p.
badanie Cena jednego badania profilaktycznego
NETTO Liczba osób do przebadania w okresie trwania umowy Wartość netto badań
Wartość brutto badań
1. okresowe 130
X130

2. wstępne 15
X15
3. kontrolne 15
X15
4. wysokościowe 27
X27
5. kierowców 2
X2
6. profilaktyka/szkolenia, kontrole X1
7. badania okulistyczne pracowników zatrudnionych przy monitorach ekranowych 16 X16

Wartość netto całości

Wartość brutto całości
………………….zł

………………….zł

…………………………/………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Miejscowość/data Pieczątka i podpis wykonawcy
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1)
2)
3)
4)
5)Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 08.06.2012
Podpisał: Joanna Karkoszka-Toborek
Dokument z dnia: 23.05.2011
Dokument oglądany razy: 3 570