RSS
A A A
SmodBIP

Druk materiałów reklamowych Teatru

Postępowanie zakończone

SIWZ /ZP 09/ 12/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA
W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w zamówieniu publicznym
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 Euro


na usługę DRUKOWANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA POTRZEB TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE / 2012

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa)
ul. Kilińskiego 15,
NIP : 573-030-27-04
REGON :
Tel. 34/3723300
Fax. 34/3723350
Email: dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
DRUKOWANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH DLA POTRZEB TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE / 2012

jest prowadzone :

 w trybie : zapytania o cenę i zaproszenia do składania ofert,
 na podstawie: obowiązującego u zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ,
 z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 roku, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów podanej ustawy.


3.WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

2200000-0 – druki i materiały podobne


4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania:
1)składanek repertuarowych
2)afiszy repertuarowych,
3) programów teatralnych do premier teatralnych,
4) plakatów i afiszy do premier,
5) afiszy obsadowych lub repertuarowych
6) ulotek
w sposób odpowiadający szczegółowemu opisowi z uwzględnieniem w szczególności : formatów, jakości papieru, kolorystyki, nakładu, składów graficznych i edytorskich, falcowania do wymaganych formatów i pakowania, terminarza zdarzeń teatralnych wyznaczającego terminy wykonania poszczególnych usług, a także dostawy do Zamawiającego:

1. Składanki repertuarowe: format:396x210mm, papier: kreda błysk 170g, kolorystyka: 4+4, falcowanie do formatu DL, skład graficzny i edytorski, pakowanie
ilość: 5 wydań, nakład: 3.000 sztuk każde wydanie
2. Afisz repertuarowy: format: 240x680 mm, papier: kreda 150g, kolor: 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
ilość: 10 wydań , nakład: 200 sztuk każde wydanie
3. Programy teatralne do premier:
A) format: 450x210 mm, papier: kreda 350g, kolor: 4+4, bigowanie: dwie linie, dodatki: folia mat, falcowanie do formatu A5, skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość: 3 wydania, nakład: 300 egzemplarzy każde wydanie
B) format A5, kolor 4 +4, papier: okładka-kreda 350g, środek – 12 stron, kreda błysk 170g, dodatki: folia mat okładka, skład graficzny i edytorski, zszywanie, pakowanie
Ilość : 1 wydanie, nakład 300 egzemplarzy
4. Plakaty, afisze do premier
A) format B2 480x680 mm: papier: kreda błysk 150g; kolor 4+0; skład, pakowanie
Ilość : 4 wydania, nakład: 500 sztuk do każdej premiery
B) format B1 670x980 mm: papier: kreda błysk 150g, kolor: 4+0, skład, pakowanie
Ilość: 1 wydanie, nakład: 500 sztuk ; 1 wydanie – nakład 200 sztuk
C) afisz obsadowy formatu 240x680 mm: papier: kreda błysk 150g, kolor 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość wydań: – 3 wydania, nakład 200 sztuk do każdego wydania

D) afisz repertuarowy formatu B1 670x980mm: papier: kreda 150g, kolor 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość: 1 wydanie, nakład 200 sztuk
E) afisz okolicznościowy – format B2, kreda błysk, 150 gr, kolor 1+0 (panton) , 480 x 680 mm – dwa wydania po 100 sztuk
5. Ulotki:
A) format A5, kolor 4+4, papier: kreda błysk 170g, skład edytorski i graficzny, pakowanie
Ilość: 5 wydań, nakład 1.000 sztuk do każdego wydania.

6. Zaproszenia teatralne – 150 x 100 mm, kreda błysk, 350 gr., foliowane z jednej strony, 4 + 4 (skład edytorski) - 1500 szt.
8. Folder firmowy - 200 sztuk; format A5, 8 stron, szyte drutem, kreda błysk 170 gr., kolor 4 + 4
9. Bon teatralny - format 138 x 75 mm , papier 200g kreda błysk, kolor 4+4, nakład 300 szt.


5.TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie od dnia 1.01.2012 do 31,12.2012.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami, zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zamawiającego

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
b) Dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacja zamówienia, dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia
c) Posiadają ubezpieczenie OC (na kwotę min. 20.000,00 zł)
d) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia

6.WYKAZ DOKUMENTÓW

1. Wykonawca składa wraz z oferta następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
2) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie - wraz z egzemplarzami druków potwierdzającymi fakt należytego wykonania tych usług, jeśli nie stanowią one tajemnicy innego Zleceniodawcy.
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
5) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *
6) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
8) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.*

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Najniższa cena oferty wygrywa

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE
SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt 6 SIWZ
3. Każda strona oferty powinna być parafowana przez właściciela lub pełnomocnika Wykonawcy.
4. W przypadku pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa.
5. Ofertę należy dostarczyć w nieprzezroczystej kopercie, lub zapakowaną w taki sposób, by jej zawartość nie była czytelna,
6. Ofertę należy opisać: „ POSTĘPOWANIE – DRUKI 2012. NIE OTWIERAĆ DO DNIA 28.12.2011 ROKU DO GODZINY 12.00”


10. WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO
1. Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

12. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem.
2. W przypadku dostarczenia ofert kurierem lub poczta liczy się data złożenia oferty u Zamawiającego.


13. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

14. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać do dnia 28.12.2011 roku, do godziny 10.00, w sekretariacie Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa, pok. 311.
2. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2011, o godz. 12.00

15. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zbigniew Macherzyński, tel. 666921941,
e-mail: z.macherzynski@teatr-mickiewicza,pl

16.ADRES WWW. ZAMAWIAJĄCEGO
NA KTÓREJ ZOSTANIE ZAMIESZCZONA SIWZ
1. WWW.teatr-mickiewicza.pl


17. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
1. Wadium nie jest wymagane

18. WZÓR UMOWY:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ


Załącznik nr 1 do SIWZ

/pieczątka firmowa Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
I. DANE WYKONAWCY:
Pełna nazwa:………………………………………………………………….……..............................
Adres wykonawcy:………………………………………………………………............................
Telefon ..............................................................
Fax;......................................................................
NIP:……………….......................................................................................................
REGON..................................................................................................................

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
usługa druku materiałów reklamowych dla Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

III. WARTOŚĆ OFERTY
Oświadczamy, że ceną naszą oferty jest kwota :
Netto ……………………………..PLN
brutto…….........……………....PLN
(słownie:………………………………………….…………………………………..........………....………PLN)
Ponadto podajemy koszty dodruku powyższych zamówień w standardzie:

a) plakat za dodatkowe 500 sztuk -…………………..zł brutto,

b) program za dodatkowe 200 sztuk -……………………….brutto.

Łączna kwota dodruku ……………………………..PLN
Słownie…………………………………………………………………………………………….PLN)
IV. OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, znak postępowania: 02/2010. Jednocześnie oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
V. POTWIERDZENIE ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 30 dni
SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA OFERTY
Przedmiot zamówienia z podziałem na poszczególne zamówienia Nakład każdego wydania Ilość wydań Łącznie egzemplarzy Cena jednego wydania
(netto) Cena za całe zamówienie+ 23%VAT
(brutto)
1. Składanka repertuarowa 3000szt 5 wydań 15000szt zł /brutto
2. Afisz repertuarowy 200 szt 10 wydań 2000szt zł /brutto
3. Programy teatralne do premier - mały 300szt 3 wydania 3000szt zł /brutto
4. Programy teatralne do premier – duży jubileuszowy 300szt 1 wydanie 300szt zł /brutto
5. Plakaty do premier format mniejszy 500szt 4wydania 2000szt zł /brutto
6. Plakaty do premier
B1 500szt 1 wydań 500szt zł /brutto
1. Plakaty do premier
2. B1 200szt 1 wydanie 200 szt zł /brutto
3. Afisz obsadowy 240x680mm 200szt 3 wydania 600szt zł /brutto
4. Afisz repertuarowy B1 200szt 1 wydanie 200szt zł /brutto
5. Afisz okolicznościowy B2 100szt 2wydania 100szt zł /brutto
6. Ulotki A5 1.000szt 5 wydania 5.000szt zł /brutto
7. Zaproszenia teatralne 1.500szt 1.500szt zł /brutto
8. Folder firmowy 200szt 200szt zł /brutto
9. Bon teatralny 300szt 300szt zł /brutto
Wartość całego zamówienia /brutto

VI. OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z SIWZ
Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w sposób i terminie określonym w SIWZ i umowie.
I. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy (zał. nr 4 do SIWZ), i zobowiązujemy się, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
II. Wraz z ofertą składamy komplet dokumentów wymaganych w SIWZ.
VII. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA
Oświadczamy że informacje zamieszczone na następujących stronach...............................
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załącznik nr 2 do SIWZ


UMOWA NR…… / ZP/

W dniu …….20….. roku, w Częstochowie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:. Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy:
1. Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa ( adres korespondencyjny jw.), wpisanym – za nr : KPS.402.4.11.2011 – do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury , Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, , NIP 573-030-27-04 , Regon 000279255, zwanym dalej Zamawiającym, Teatrem lub Stroną działającym przez pełnomocników wymienionych w Statucie, tj.
Pana Roberta Dorosławskiego – Dyrektora Teatru
przy kontr asygnacie Pani Jadwigi Paciorkowskiej - Głównego Księgowego
oraz
1. ....................................................................................................................................
zarejestrowanym ........................., pod nr .............. : ..............................
NIP : ............................................Regon:.................................... zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez/ działającym osobiście*
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

OŚWIADCZENIA STRON
§ 1
1. Zamawiający oświadcza, że jako samorządowa instytucja kultury jest uprawniony do zawarcia umowy na druk wydawnictw promujących zdarzenia artystyczne.
2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie aktualnych ( aktualnego)……………prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz spełnia wszelkie, określone prawem, warunki do jego realizacji.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa drukowania obejmująca w szczególności:
1) impozycję,
2) naświetlanie,
3) drukowanie z wykorzystaniem surowców Wykonawcy,
4) inne usługi związane z drukowaniem, zależnie od asortymentu podanego w
Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w
szczególności:
-wydruki proof,
-uzgodnienie i wprowadzenie korekty do wydruku proof,
-cięcie,
-falcowanie,
5) pakowanie,
6) dostawę gotowych druków do siedziby Zamawiającego,
1.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
OBOWIĄZKI STRON
§ 3
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wydrukować dla
Zamawiającego:
1.Składanki repertuarowe: format:396x210mm, papier: kreda błysk 170g, kolorystyka: 4+4, falcowanie do formatu DL, skład graficzny i edytorski, pakowanie
ilość: 5 wydań, nakład: 3.000 sztuk każde wydanie
2.Afisz repertuarowy: format: 240x680 mm, papier: kreda 150g, kolor: 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
ilość: 10 wydań , nakład: 200 sztuk każde wydanie
3.Programy teatralne do premier:
A) format: 450x210 mm, papier: kreda 350g, kolor: 4+4, bigowanie: dwie linie, dodatki: folia mat, falcowanie do formatu A5, skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość: 3 wydania, nakład: 300 egzemplarzy każde wydanie
B) format A5, kolor 4 +4, papier: okładka-kreda 350g, środek – 12 stron, kreda błysk 170g, dodatki: folia mat okładka, skład graficzny i edytorski, zszywanie, pakowanie
Ilość : 1 wydanie, nakład 300 egzemplarzy
4.Plakaty, afisze do premier
A) format B2 480x680 mm: papier: kreda błysk 150g; kolor 4+0; skład, pakowanie
Ilość : 4 wydania, nakład: 500 sztuk do każdej premiery
B) format B1 670x980 mm: papier: kreda błysk 150g, kolor: 4+0, skład, pakowanie
Ilość: 1 wydanie, nakład: 500 sztuk ; 1 wydanie – nakład 200 sztuk
5. afisz obsadowy formatu 240x680 mm: papier: kreda błysk 150g, kolor 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość wydań: – 3 wydania, nakład 200 sztuk do każdego wydania

6. afisz repertuarowy formatu B1 670x980mm: papier: kreda 150g, kolor 1+0 (pantone), skład graficzny i edytorski, pakowanie
Ilość: 1 wydanie, nakład 200 sztuk
7. afisz okolicznościowy – format B2, kreda błysk, 150 gr, kolor 1+0 (panton) , 480 x 680 mm – dwa wydania po 100 sztuk
8.Ulotki:
format A5, kolor 4+4, papier: kreda błysk 170g, skład edytorski i graficzny, pakowanie
Ilość: 5 wydań, nakład 1.000 sztuk do każdego wydania.

9. Zaproszenia teatralne – 150 x 100 mm, kreda błysk, 350 gr., foliowane z jednej strony, 4 + 4 (skład edytorski) - 1500 szt.
10. Folder firmowy - 200 sztuk; format A5, 8 stron, szyte drutem, kreda błysk
170 ., kolor 4 + 4
11. Bon teatralny - format 138 x 75 mm , papier 200g kreda błysk, kolor 4+4, nakład 300 szt.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku projektu graficznego lub zaakceptowania wydruku proof.

3. Termin wykonania poszczególnych punktów przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od momentu pobrania przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego. Przyjęcie materiałów Wykonawca każdorazowo potwierdza na piśmie.
3. Do terminu, o którym mowa w ust. 2 nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zamawiający będzie płacił tylko za zamówione i dostarczone przez Wykonawcę druki.
5. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z któregoś punktu przedmiotu zamówienia, koszty dodatkowych zleceń nie objętych zamówieniem ( w tym dodruki ) wliczony będzie w kwotę zamówienia.

OSOBY WYZNACZONE PRZEZ STRONY DO
WZAJENEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W CZASIE REALIZACJI UMOWY

§ 4
Strony ustalają, że osobą wyznaczoną do wzajemnego porozumiewania się w czasie realizacji umowy oraz podpisywania protokołów potwierdzających wykonanie poszczególnych zleceń objętych przedmiotem umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego :Piotr Dłubak Tel: 34/3723300, p.dlubak@teatr-mickiewicza.pl,
2) Po stronie Wykonawcy…………..:; Tel:: ......... ….; fax.; ……..; e-mail: ………………….


WYNAGRODZENIE
I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 5
1. Wartość umowy wynosi kwotę............................ zł netto, powiększoną o należny podatek VAT, co daje kwotę brutto w wysokości………………… zł, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie płacone za każde wykonane zlecenie zgodnie z tabelą formularza ofertowego.
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane przelewem na jego rachunek bankowy prowadzony za nr ……………………….. przez bank: …………… w terminie 7 dni od daty prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury.
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie potwierdzenie dostarczenia druków do zamawiającego,
6. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY
§ 6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania usługi.
2. Wykonawca niezwłocznie po wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 jest zobowiązany wykonać usługę w sposób prawidłowy, i zgodny z umową.
3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar, tj.:
1) w przypadku nieterminowego wykonania czynności objętych usługą - kary w wysokości 15% za tą usługę za każdy dzień opóźnienia, przez potrącenie z kwoty należnej wykonawcy
2) w przypadku wykonania usługi nienależycie - kary w wysokości 25% wynagrodzenia należnego za to zlecenie, przez potrącenie z kwoty należnej wykonawcy
3) w przypadku niewykonania zlecenia wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100% wartości zlecenia
4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA
UMOWY
§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania tj. od …………… do 31.12.2012roku


ZMIANA TREŚCI UMOWY

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy w odniesieniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie jedynie w odniesieniu do :
1) nazwy lub adresu siedziby Stron, jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpiłyby zmiany w tym zakresie,
2) zmiany stawki podatku VAT, jeśli zostałaby ona nakazana ustawą w trakcie obowiązywania umowy,
3) zmiany osób wyznaczonych przez Strony do wzajemnych kontaktów i podpisywania protokołów potwierdzających wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 , poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) nie ma ona zastosowania do niniejszej umowy ze względu na to, ze wartość zamówienia objętego umową nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:
1. ……………………… 1 . ………………………….

2. ………………………. 2. ………………………….Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 08.06.2012
Podpisał: Joanna Karkoszka-Toborek
Dokument z dnia: 06.12.2011
Dokument oglądany razy: 2 988