A A A
SmodBIP

Zapytanie o cenę i zaproszenie do składania ofert

SIWZ/ZP Nr …./2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA
W TRYBIE
ZAPYTANIE O CENĘ
I ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w zamówieniu publicznym
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
14.000 Euro
na usługę odśnieżania dachów i usuwania oblodzeń budynków Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie


NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Z siedzibą w Częstochowie (42-200 Częstochowa)
Ul. Kilińskiego 15,
NIP : 573-030-27-04
Tel. 034/3723300
Fax. 034/3723350
Email: dyrekcja@teatr-mickiewicza.pl

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę odśnieżania dachów i usuwania oblodzeń budynków Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę, w oparciu o niniejszą specyfikację.
Z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 roku, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający jest zwolniony z obowiązku prowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy z Wykonawcą w trybie przepisów podanej ustawy.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (PCV)
90620000-9 (odśnieżanie)
90630000-2 (usuwanie oblodzeń)


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odśnieżania dachów i usuwania sopli i oblodzeń na rynnach budynków Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie, tj.:
- budynku Teatru im. A. Mickiewicza , ul. Kilińskiego 15, Częstochowa,
- budynku Domu Aktora, ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa,
- budynku stolarni i garaży teatralnych, ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa.
2. Wykaz powierzchni dachów i długości ich krawędzi wyposażonych w rynny:

OBIEKT ADRES J.M. Pow/dł
TEATR IM.
A. MICKIEWICZA Ul. Kilińskiego 15, Częstochowa POW.DACHU m 2 1400,00
KRAWĘDŹ m.b. 70,00
DOM AKTORA Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa POW.DACHU m 2 378,00
KRAWĘDŹ m.b. 60,00
STOLARNIA /
GARAŻE Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa POW.DACHU m 2 360,00
KRAWĘDŹ m.b. 12,40

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do określenia konkretnej liczby zleceń objętych usługą, które będą zależeć od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2010/2011.

TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie realizowane będzie w sezonie zimowym 2010/2011, od daty zawarcia umowy….. do 30 kwietnia2012, w ilości uzależnionej od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy każdorazową potrzebę wykonania usługi telefonicznie, faksem lub poczta elektroniczną, jednak każde rozpoczęcie usługi może nastąpić po otrzymaniu przez Wykonawcę pisemnego zlecenia podpisanego przez Kierownika Zamawiającego lub zgłoszenia drogą elektroniczną.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Zamawiającego , jednak nie później niż w ciągu 12 godzin.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zabezpieczy i oznaczy teren wokół obiektu oraz zapewni kontrolę bezpieczeństwa wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków osób oraz uszkodzenia mienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych czynności usługi zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, według cennika i w terminie gwarantowanym w ofercie złożonej Zamawiającemu w trakcie prowadzonego postępowania.
6. Wykonawca po każdorazowym wykonaniu odśnieżenia i odlodzenia budynków Zamawiającego usunie śnieg i lód z chodników, przejść, parkingów i dojazdów i zgromadzi je w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego,
7. Wykonawca po zakończonych czynnościach, o których mowa w pkt 6 usunie oznakowanie i zabezpieczenie terenu wokół obiektów odśnieżanych i oczyszczanych z lodu .
8. Wykonawca, w czasie realizacji usługi jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa osób i mienia związanych z czynnościami objętymi przedmiotem zamówienia.
9. W czasie przebywania na terenie obiektów Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, zakazu hałasowania w obrębie sceny dużej i jej zadaszenia w czasie trwania spektakli i prób, przebywania pracowników Wykonawcy wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, stosowania się przez nich do obowiązujących u Zamawiającego nakazów i zakazów, w tym w szczególności zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu.


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
a) Prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
b) Dysponują osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacja zamówienia, dysponują właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem.
c) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia.
d) Nie byli karani za nienależyte wykonanie zamówienia publicznego .

WYKAZ DOKUMENTÓW

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarczej prowadzona w formie spółki cywilnej.
2) Oświadczenie potwierdzające, że podobne usługi były
realizowane przez wykonawcę przynajmniej przez jeden sezon
zimowy.
3) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi i uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia i właściwym sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia
4) Oświadczenie o niekaralności za wyrządzenie szkody z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego.

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

1. Kryterium wyboru oferty stanowi : najniższa cena
2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę na każdy ze składników usługi .
3. Za cenę oferty przyjmujemy sumę kwot z kolumny 7 Formularza ofertowego (zał. Nr 1) podanej w złotych polskich
4. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych..
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1. Zbigniew Macherzyński – spec. ds. inwestycji i remontów,
tel. 666 921 941, e-mail z.macherzynski@teatr-mickiewicza.pl

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z treścią i wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy).
3. Oferta powinna być napisana czytelnie i trwale (na komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem)
4. Wszelkie zmiany i poprawki muszą być parafowane przez uprawniona osobę, w przeciwnym wypadku poprawki i zmiany nie będą uwzględniane.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia.
6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
7. Oferty należy składać do 27.12.2010 , do godz. 12.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, pok. 311( lub drogą pocztową ) w nieprzezroczystych, opieczętowanych kopertach z dopiskiem: ODŚNIEŻANIE DACHÓW I USUWANIE SOPLI I OBLODZEŃ NA RYNNACH BUDYNKÓW TEATRU IM. A.
MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE 2010/2011, nie otwierać do dnia 27.12.2010, do godz. 12.00
8. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2010, o godz. 12.00, w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie , ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa, pok. 117.

Załączniki:
Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2- WZÓR UMOWY

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1
FIRMA…………………………………………………………………..
ADRES………………………………………………………………………
TEL…………….....
E-MAIL ………………………………………………………………………

OBIEKT

1 ADRES

2 USŁUGA

3 j.m.

4 Cena jednostkowa
5 Powierzchnia dachu / długość krawędzi
6 Cena netto za całą powierzchnię/długość krawędzi

7
TEATR IM.
A. MICKIEWICZA
BUDYNEK WYSOKI 5 KONDYGNACJI
Ul. Kilińskiego 15, Częstochowa Odśnieżanie m2 1398m 2
Sople i lód mb 160 m.b.
DOM AKTORA
(BUDYNEK 4KOND.) Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa Odśnieżanie m2 328 m 2
Sople i lód mb 82,6 m.b.
STOLARNIA /
GARAŻE Ul. Dąbrowskiego 65, Częstochowa Odśnieżanie m2 360 m 2
Sople i lód mb 30,50
Cena netto
(suma)

………………zł


Wartość maksymalna zamówienia: NETTO =………………………….ZŁ
Ponadto oświadczam, że, jako wykonawca dysponuję odpowiednimi osobami i sprzętem niezbędnym do wykonywania tego zlecenia.

………………………………………………
Pieczątka i podpis Wykonawcy


Wypełnia Zamawiający
OFERTA NR


POPRAWNOŚĆ , UWAGI

KOLEJNOŚĆ CENY WYBRANA/NIE WYBRANA


Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY


Umowa o świadczenie usług w zakresie
ośnieżania dachów i usuwania oblodzeń z rynien budynków
Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie

W dniu …….2010 roku, w Częstochowie, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro, pomiędzy:
1. Teatrem im. A. Mickiewicza w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa ( adres korespondencyjny j.w.), wpisanym – za nr : KS 4011-4/92-06 – do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miasta Częstochowy, , NIP 573-030-27-04 , Regon 000279255, zwanym dalej Zamawiającym, lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocników w osobach:
a. -Roberta Dorosławskiego – Dyrektora Teatru
b. -Jadwigę Paciorkowską – Głównej Księgowej

oraz
2. ....................................................................................................................................
zarejestrowanym ........................., pod nr .............. : ..............................
NIP : ............................................Regon:.................................... zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez/ działającym osobiście*
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści :

OŚWIADCZENIA STRON
§ 1
1. Zamawiający oświadcza, że - na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości - jest użytkownikiem budynków Teatru im Adama Mickiewicza w Częstochowie, opisanych szczegółowo w SIWZ stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i jako użytkownik jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie aktualnych ( aktualnego)………..prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz spełnia wszelkie, określone prawem, warunki do jego realizacji.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odśnieżania dachów i usuwania oblodzeń na wszystkich tj. pionowych i poziomych, rynnach budynków Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, opisanych szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy.
2. W zakres usług nie wchodzi wywożenie usuniętego śniegu.


SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
OBOWIĄZKI STRON
§ 3
1. Usługi objęte przedmiotem umowy powinny być wykonywane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, wynikających z warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2010/2011.
2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy każdorazową potrzebę wykonania odśnieżenia dachów i usunięcia oblodzeń rynien budynków opisanych w SIWZ stanowiących zał. Nr 1 do niniejszej umowy oraz w ofercie stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy, a Wykonawca na tej podstawie będzie wykonywał podane czynności przystępując do nich niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia.
3. Strony ustalają, że zgłaszanie Wykonawcy przez Zamawiającego każdorazowej potrzeby odśnieżenia i usunięcia oblodzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie następować telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, jednak do rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania czynności objętych usługą niezbędne będzie pisemne zlecenie podpisane przez kierownika Zamawiającego i szczegółowo określające zakres konkretnego zlecenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i sprzęt do realizacji umowy.
5. Przed rozpoczęciem odśnieżania i usuwania oblodzeń Wykonawca należycie zabezpieczy i oznaczy teren wokół obiektów tworząc strefę bezpieczeństwa oraz zapewni kontrole bezpieczeństwa wykonania usługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków osób oraz uszkodzenia mienia. Śnieg i sople winny być zrzucane z dachów poza drogi komunikacyjne.
6. Wykonawca, po każdorazowym odśnieżeniu i usunięciu oblodzeń usunie śnieg i lód z chodników, przejść, parkingów i dojazdów, a następnie zgromadzi je w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, po zakończonych czynnościach odśnieżania i usuwania oblodzeń usunie zabezpieczenia i oznakowania wokół obiektów.
8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi terminowo, według wszelkich obowiązujących zasad oraz z najwyższą starannością, do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa osób i ochrony mienia - w tym ze szczególnym uwzględnieniem faktu zaliczenia budynku Teatru przy ul Kilińskiego 15 do kategorii zabytków.
9. W czasie przebywania na terenie obiektów Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, zakazu hałasowania w obrębie sceny dużej i jej zadaszenia w czasie trwania spektakli i prób, przebywania pracowników Wykonawcy wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, stosowania się przez nich do obowiązujących u Zamawiającego nakazów i zakazów, w tym w szczególności zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do kontroli trzeźwości osób, o których mowa powyżej, podczas ich pobytu na terenie obiektów Zamawiającego.
10. Każdorazowe wykonanie odśnieżenia i usunięcia oblodzeń Strony potwierdzą protokołem podpisanym przez swoich upoważnionych przedstawicieli.
11. Strony zobowiązują się niezwłocznie wzajemnie informować o każdej zmianie danych adresowych, w tym również adresu e-mail, numerów telefonów lub faksu. W przypadku nie powiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona która nie poinformowała o zmianie odpowiada za wynikłą stąd szkodę.


OSOBY WYZNACZONE PRZEZ STRONY DO
WZAJEMNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ W CZASIE REALIZACJI UMOWY

§ 4
Strony ustalają, że osobą wyznaczoną do wzajemnego porozumiewania się w czasie realizacji umowy oraz podpisywania protokołów potwierdzających wykonanie poszczególnych zleceń objętych przedmiotem umowy są:
1) Po stronie Zamawiającego : Zbigniew Macherzyński – specjalista do spraw inwestycji i remontów;
tel : 666 921 941; faks: 34/3723350,
e-mail: z.macherzynski@teatr-mickiewicza.pl
2) Po stronie Wykonawcy…………..:; tel:: ......... ….; fax; ……..; e-mail: ………………….

WYNAGRODZENIE
I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 5
1. Maksymalna wartość jednokrotnego zamówienia wynosi kwotę............................ zł netto, która powiększona o należny podatek VAT, daje kwotę brutto w wysokości………………… zł.
2. Powyższa kwota określająca maksymalną wartość jednorazowej realizacji zamówienia, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej wypłaty, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń w tym zakresie - w przypadku nie wykonania jednorazowo odśnieżenia i usunięcia oblodzenia ze wszystkich powierzchni dachów i rynien w obiektach Zamawiającego.
3. Wykonawca będzie naliczał wynagrodzenie za każde faktycznie wykonane czynności w ramach każdego zlecenia, na podstawie cen podanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy.
5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacane przelewem na jego rachunek bankowy prowadzony za nr ……………………….. przez bank: …………… w terminie 7 dni od daty prawidłowego wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury.
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie każdorazowo protokół potwierdzający wykonanie usługi podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
7. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE
WYKONANIE UMOWY
§ 6
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania usługi.
2. Wykonawca niezwłocznie po wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest wykonać usługę w sposób prawidłowy, i zgodny z umową.
3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar, tj:
1) w przypadku nieterminowego przystąpienia do wykonania czynności objętych usługą - kary w wysokości 200 zł za każdą pełną godzinę opóźnienia,
2) w przypadku wykonania konkretnego zlecenia niezgodnie z jego treścią lub nienależycie - kary w wysokości 20% wynagrodzenia należnego za to zlecenie,

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

OKRES OBOWIĄZYWANIA
UMOWY
§ 7
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania tj. od …………… do 30 kwietnia 2012 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia określonej w ofercie stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy.


ZMIANA TREŚCI UMOWY

§ 8

1. Zmiana postanowień umowy w odniesieniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest niedopuszczalna.
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w umowie jedynie w odniesieniu do :
1) nazwy lub adresu siedziby Stron, jeśli w czasie obowiązywania umowy nastąpiłyby zmiany w tym zakresie,
2) zmiany stawki podatku VAT, jeśli zostałaby ona nakazana ustawą w trakcie obowiązywania umowy,
3) zmiany osób wyznaczonych przez Strony do wzajemnych kontaktów i podpisywania protokołów potwierdzających wykonywanie czynności objętych przedmiotem umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
5. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 , poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) nie ma ona zastosowania do niniejszej umowy ze względu na to, ze wartość zamówienia objętego umową nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.


W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:

1. ……………………… 1. ………………………….


2. ……………………….Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 08.06.2012
Podpisał: Joanna Karkoszka-Toborek
Dokument z dnia: 17.12.2010
Dokument oglądany razy: 4 921