RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: przetarg zakończony

Przetargi, zamówienia publiczne

Przetargi


OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


• NR OGŁOSZENIA: 122648-2010
• DATA ZAMIESZCZENIA:04.05.2010
• ZAMIESZCZENIE OGLOSZENIA – OBOWIĄZKOWE
• ZAMÓWIENIE O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, TJ. PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 193.000 EURO


ZAMAWIAJĄCY:

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie ( 42-200 Częstochowa) ul. Kilińskiego 15.

TRYB ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ:

http://www.teatr-mickiewicza.pl/
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA,
Z PODANIEM MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zamawiającego, polegających na zwalczania pożarów, ochronie i ewakuacji osób tj. w szczególności: zabezpieczanie prób generalnych, przedstawień teatralnych oraz wszelkich innych imprez odbywających się w siedzibie Zamawiającego ( średnio ok. 350 zdarzeń w ciągu roku i 1050 w ciągu 3 lat) poprzez odbywanie dyżurów wykonywanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz. 1380 z późniejszymi zmianami) i podejmowania – w razie zagrożenia - działań ratowniczych i ewakuacyjnych, podejmowanie działań zmierzających do poprawy zabezpieczenia, a następnie utrzymania należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamawiającego, w tym w szczególności: stałej aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, uczestnictwo w kontrolach przeciwpożarowych w siedzibie Zamawiającego, współpraca z zamawiającym w zakresie opracowywania regulaminów przeciwpożarowych oraz innych aktów kierownictwa wewnętrznego obowiązujących u Zamawiającego, a dotyczących zwalczania pożarów i ewakuacji osób, uczestnictwo w komisjach ( średnio około 10 komisji rocznie) opiniujących na piśmie projekty scenograficzne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 02 września 1982 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych ( Dz. U. Nr 29, poz. 205), koordynacja ćwiczeń przeciwpożarowych w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji osób ( ok. 85 osób), okresowych – wymaganych przepisami prawa – przeglądów instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, w które wyposażona jest siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę z jedną ostateczna ceną.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
75251110-4 – usługi ochrony przeciwpożarowej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia Zamawiający określa na 36 miesięcy od daty podpisania umowy.


WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU , OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwana dalej ustawą Pzp, tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Przez posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym niniejszym zamówieniem należny rozumieć uprawnienia kwalifikacje i wymagane zezwolenia do wykonywania działalności oraz poszczególnych czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej mienia i ludzi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 178, z 2009 roku poz. 1380 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Niniejszy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust 1 powołanej wyżej ustawy w zakresie ppkt 1)
2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia. Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie ppkt 2) oraz wykaże się należycie wykonanymi lub wykonywanymi usługami (w liczbie co najmniej 2) trwającymi co najmniej przez 6 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert i polegającymi na wykonywaniu usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej mienia i osób wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Podany warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp w zakresie ppkt 3), a ponadto złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu poszczególnych czynności objętych przedmiotem zamówienia posiadają wymagane uprawnienia przewidziane przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zamówienia. Warunek odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp w zakresie ppkt 4),
5) Posiada opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 zł. Podany warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100.000 zł ( słownie sto tysięcy złotych)
6) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków, jakie łączą wykonawcę z tymi podmiotami. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, ze będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
do wykazania spełnienia warunków w tym zakresie oprócz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jest zobowiązany wykazać te podmioty jako podwykonawców części zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

3. Dokonywanie oceny warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę a wymienionych w pkt 4.

4. Wymagane dokumenty. Wykonawca składa wraz z oferta następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenia Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
2) Wykaz co najmniej 2 usług wykonanych lub wykonywanych co najmniej przez 6 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających termin składania ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt należytego wykonania tych usług.
3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu poszczególnych czynności objętych przedmiotem zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w zakresie ochrony mienia i osób przewidziane przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
4) opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższa niż 100.000zł.
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp
6) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
7) aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. *

* W przypadku złożenia oferty przez spółkę jawną zaświadczenie musi się odnosić do spółki, a nie do jej wspólników.

8) aktualne zaświadczenie z ZUS lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
9) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
10) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.*


* informacja, o której mowa w niniejszym ppkt powinna być wystawiona na podmiot zbiorowy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późniejszymi zmianami) podmiotem zbiorowym są osoby prawne ( spółki kapitałowe tj. spółka z o.o.,spółka akcyjna) jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ( osobowe spółki handlowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo – akcyjna), której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek, spółki kapitałowe w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.
Spółki cywilne nie są podmiotami zbiorowymi w rozumieniu tej ustawy.


11) formularz ofertowy.
12) pełnomocnictwo w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika – określające zakres pełnomocnictwa i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
13) pełnomocnictwo – w przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się łącznie o udzielenie zamówienia - określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy Pzp,
14) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku składania ofert przez Wykonawców będących osobami fizycznymi.

INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Najniższa cena

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:


1. Oferty należny składać w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15, w pok. Nr 311 ; III piętro lub przesłać na adres Zamawiającego tj. Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (42-200 Częstochowa) ul. Kilińskiego 15 z dopiskiem: „Usługa ochrony przeciwpożarowej na rzecz Teatru i. A. Mickiewicza w Częstochowie”
2. Termin składania ofert upływa 27.05.2010 roku godz. 11,00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJA O ZAMIARZE SKŁADANIA OFERTY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć oferty ramowej.


INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ;

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

INFORMACJA DODATKOWA:

1. Zamawiający informuje, że:
osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia :
Stanisław Kulczyk – Kierownik Techniczny Zamawiającego; tel: 3472333 w godzinach: od 12,00 do 14,00

2) w sprawach dotyczących procedury;
Zbigniew Macherzyński– Specjalista ds. remontów i inwestycji Zamawiającego; tel: 34 3723343, tel kom 666921941 w godzinach od 8,00 do 14,00


2. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .................... , za numerem .......................

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Asia Karkoszka
Publikacja dnia: 04.05.2010
Podpisał: Joanna Karkoszka
Dokument z dnia: 11.01.2010
Dokument oglądany razy: 17 558